Вікі стаття Вдосконалення фахової підготовки вчителів інформатики

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Вдосконалення фахової підготовки і підвищення професійної компетентності вчителя у використанні інноваційних технологій в організації особистісно-зорієнтованого навчанняКурсивное начертание

Упровадження інноваційних технологій сприяє розвитку особистості та організації продуктивної диференційованої діяльності учнів під час проведення уроків інформатики. Головними особливостями інноваційної педагогічної діяльності є особистісний підхід (спрямованість на особистість, гуманістична природа), творчий, дослідно-експерементальний характер, стійка мотивованість на пошук нового в організації навчально-виховного процесу. На сучасному етапі головним завданням системи освіти є створення умов для якісної освіти шляхом забезпечення компетентнісного підходу. Компетентнісний підхід пов'язаний з особистісно-зоріентованим і діяльнісним підходами до навчання, оскільки стосується особистості учня і може бути реалізованим і перевіреним тільки у процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій. Білик С. С. працює над проблемною темою «Проектні інновації на уроках інформатики». Одним з найбільш поширених видів дослідницької праці школярів в процесі навчання сьогодні є метод проектів. За визначенням, проект – це сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задум для створення реального об'єкта, предмета, створення різного роду теоретичного продукту. Це завжди творча діяльність. Проектний метод у шкільній освіті розглядається як певна альтернатива класно-урочної системи. Сучасний проект учня – це дидактичний засіб активізації пізнавальної діяльності, розвитку креативності та одночасно формування певних осібних якостей. Метод проектів – педагогічна технологія, орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і придбання нових. Активне включення школяра в створення тих чи інших проектів дає йому можливість освоювати нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватись в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення. Основні вимоги до використання методу проектів: 1.Наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми або завдання, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її рішення (наприклад, дослідження демографічної проблеми в різних регіонах світу). 2.Практична, теоретична, пізнавальна значущість очікуваних результатів. 3.Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів. 4.Визначення кінцевих цілей спільних / індивідуальних проектів; 5.Визначення базових знань з різних областей, необхідних для роботи над проектом. 6.Структурування змістовної частини проекту (із зазначенням поетапних результатів). 7.Використання дослідницьких методів: • визначення проблеми, завдань дослідження, що випливають з неї; • висування гіпотез їх рішення, обговорення методів дослідження; • оформлення кінцевих результатів; • аналіз отриманих даних; • підведення підсумків, коректування, висновки (використання в ході спільного дослідження методу "мозкової атаки", "круглого столу", статистичних методів, творчих звітів, переглядів, тощо). При застосуванні методу проектів для вирішення різноманітних завдань з використанням комп'ютера можна виділити 6 основних етапів: - Підготовчий етап; - Планування; - Виконання проекту; - Оцінка результатів; - Захист проекту. Наприклад, учні 9 класу працювали над проектом «Комп'ютерні віруси та антивірусні програми». На початку етапу планування навчального проекту було обрано навчальну тему проекту. На даному етапі певну трудність представляє складання основних, проблемних і навчальних питань. Мета проекту – вивчити відомі види комп’ютерних вірусів; дослідити ситуацію зараження комп’ютера вірусом; оволодіти навичками роботи з антивірусними програмами. Проблемні питання: - Звідки беруться віруси? - Як виявити вірус? - Як захистити свій комп’ютер від вірусів? Навчальні питання: - Історія появи комп’ютерних вірусів; - Класифікація вірусів; - Засоби захисту від вірусів; - Як працювати з антивірусною програмою. Коли всі питання були вивчені, учні приступили до розробки презентації та публікації. Над начальними проектами учні починають працювати з 4 класу під час вивчення теми «Комп'ютерні презентації» (курс «Комп’ютер – мій друг та помічник»). Теми проектів: «Моя улюблена книга», «Загадки природи». У 7 класі викладається факультативний курс «Основи інформатики. Створення проектів», який включає вивчення наступних тем: «Робота з текстом: програми Word і Publisher»; «Глобальна мережа Інтернет»; «Знайомство з електронними таблицями»; «Графічний редактор»; «Створення мультимедійних презентацій». Особлива увага приділяється формуванню навичок роботи та створюванню проектів з використанням інформаційних технологій, які сприяють формуванню та розвитку мислення високого рівня. Таким чином, проектна діяльність навчає учнів побачити проблему й перетворити її на мету власної діяльності; поставити стратегічну мету (віддалену за часом, але значущу) та розподілити її на тактичні кроки; оцінити наявні ресурси, у тому числі власні сили й час, розподілити їх; знаходити інформацію, критично оцінювати її, ранжувати за значущістю, обмежувати за обсягом, використовувати різні джерела (зокрема людей як джерело інформації); планувати свою роботу; виконувати роботу, оцінити її результат, порівняти його з тим, що було заявлено на мету роботи; побачити допущені помилки й не припускати їх у майбутньому. Проектна діяльність сприяє розвитку в учнів адекватної самооцінки, формуванню позитивної Я-Концепції (досвід цікавої роботи й публічної демонстрації її результатів); розвитку комунікативної й інформаційної компетентності, інших соціальних навичок; виконанню профорієнтаційних завдань.