Навчальний проект "Умови плавання тіл"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Клєщова Тетяна Дмитрівна - вчитель фізики Веселівської гімназії

Поляков Володимир Сергійович - вчитель фізики Веселівської гімназії

Корвегіна Віра Анатоліївна - вчитель інформатики Веселівської гімназії

Назва проекту

Умови плавання тіл

Основні питання проекту

Ключове питання

Як зрозуміти незрозуміле?

Тематичні питання

1. Чому одні тіла тонуть у рідині, а інші в тій же рідині плавають?

2. Чому одне й те ж тіло в одній рідині тоне, а в іншій плаває?

3. Як примусити картоплю плавати у воді?

4. Чому важкі залізні кораблі не тонуть у воді?

5. Чи діє архімедова сила в стані невагомості?

Змістові питання

1. Яка сила називається виштовхувальною?

2. Від чого залежить виштовхувальна сила?

3. Якими є умови плавання тіл?

4. На чому ґрунтується плавання судів?

5. За яких умов судно не потоне?

6. Які сили діють на корабель?

7. Як здійнятися у вись?

8. Чи можливе плавання у повітрі?

9. Яке підгрунтя має повітроплавання?

Стислий опис

Робота над проектом дозволила детальніше ознайомити учнів з поняттям виштовхувальної сили та умовами плавання тіл. Проект запропоновано для реалізації учнями 8-А класу. Працюючи над проектом учні розширюють та поглиблюють отримані під час уроків знання з теми «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл», вчаться передавати свої знання. Після розподілу на групи та їх комплектування, учні розпочали самостійну пошукову діяльність. Кожна з груп виконувала один з видів робота за певною частиною теми: «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл». Під час роботи учні зібрали різноманітний матеріал, проводили фізичний експеримент, обробляли та аналізували дані та створювали публікації, блог, слайдові презентації своїх виступів тощо.

Навчальні предмети

Фізика, інформатика, математика

Класи

8 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Діяльнісний підхід — спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти. Компетентнісний підхід — спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності.

Проектно-технологічна компетентність — здатність учнів застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального плану діяльнісного підходу. Фізичний компонент освітньої галузі «Природознавство» забезпечує усвідомлення учнями основ фізичної науки, засвоєння ними основних фізичних понять і законів, наукового світогляду і стилю мислення, розвиток здатності пояснювати природні явища і процеси та застосовувати здобуті знання під час розв’язання фізичних задач, удосконалення досвіду провадження експериментальної діяльності, формування ставлення до фізичної картини світу, оцінювання ролі знань фізики в житті людини і суспільному розвитку.

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 7-9 класи. Фізика» Завданнями курсу фізики основної школи є: сформувати в учнів базові фізичні знання про явища природи, розкрити історичний шлях розвитку фізики, ознайомити їх з діяльністю та внеском відомих зарубіжних і вітчизняних фізиків; розкрити суть фундаментальних наукових фактів, основних понять і законів фізики, показати розвиток фундаментальних ідей і принципів фізики; сформувати і розвинути в учнів експериментальні уміння і дослідницькі навички, уміння описувати і систематизувати результати спостережень, планувати і проводити невеликі експериментальні дослідження, проводити вимірювання фізичних величин, робити узагальнення й висновки; сформувати в учнів алгоритмічні прийоми розв’язування фізичних задач та евристичні способи пошуку розв’язку проблем; розкрити роль фізичного знання в житті людини, суспільному виробництві і техніці, сутність наукового пізнання засобами фізики, сприяти розвитку інтересу школярів до фізики; спонукати учнів до критичного мислення, застосовувати набуті знання в практичній діяльності, для адекватного відображення природних явищ засобами фізики; сформувати в них початкові уявлення про фізичну картину світу, на конкретних прикладах показати прояви моральності щодо використання наукового знання в життєдіяльності людини і природокористуванні.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

-вивчити умови плавання тіл на основі поняття про архімедову силу;

-сформувати і розвинути в учнів експериментальні уміння і дослідницькі навички, розвивати уміння описувати і систематизувати результати спостережень, планувати і проводити невеликі експериментальні дослідження, проводити вимірювання фізичних величин, робити узагальнення й висновки;

-сформувати в учнів алгоритмічні прийоми розв’язування фізичних задач та евристичні способи пошуку розв’язку проблем; розкрити практичне використання умов плавання тіл у житті людини та техніці;

-розвинути навички практичного використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у пізнавальній діяльності та навчанні; сприяти розвитку інтересу школярів до фізики.

Діяльність учнів

І етап – Організаційний

Перегляд презентації вчителя

Поділ класу на групи для виконання проекту


ІІ етап – Теоретичний

Збір учнями необхідних матеріалів, їх обробка та аналіз

Пошук та збір інформації в мережі Інтернет


ІІІ етап – Практичний

Обробка результатів експерименту

Узагальнення та систематизація теоретичного матеріалу

Оформлення результатів проекту (створення слайдової презентації, публікації, буклету, блогу, написання вікі-статті)


ІV етап – Заключний

Презентація учнями своїх кінцевих продуктів на підсумковому занятті

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

2 тижні

Вхідні знання та навички

Знання з предмету на тему «Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл»

Володіння комп'ютерними програмами MS Office Word, Publischer, Excel, Power Point, Paint

Вміння роботи в мережі Інтернет (браузери, пошукові системи)

Вміння користуватися бібліотечним фондом

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Презентація

Презентація групи "Аеронавти"

Презентація групи "Дослідники"

Презентація групи "Капітани"

  • Публікація

Стаття "Повітроплавання"

Буклети учнів:

Буклети на google+

  • Веб-сайт

Умови плавання тіл

  • Інше

Відеоматеріали проведених дослідів:

Політ кульки

Порятунок картоплини

"Три тіла"

Фотоальбом

Методичні матеріали

Презентація вчителя

Список інформаційних джерел

Діаграма Вена

План реалізації проекту

Дидактичні матеріали

Гра "Кубік"

Рефлексія

Картки

Розрахунки

Друковані матеріали

Підручники та посібники з фізики, енциклопедії, додаткова література (довідники, науково-популярна література тощо)

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Пластилін, картопля, сіль, кулька, папір,диски

Ресурси Інтернету

- http ://www.marconi.com.ua/dmport.html

- http://uk.wikipedia.org/wiki

- http://www.searates.com

- http://ua-referat.com

- http://moyaosvita.com.ua/fizuka/povitroplavannya-u-fizici/

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання здійснюється через спостереження за роботою учнів, ведення журналу: виконання теоретичних, практичних та експериментальних завдань, оцінки якості та правильності створених ними кінцевих продуктів (презентацій, публікацій, блогів, вікі-статті)

Бланк контролю

Вихідне анкетування

Допомога уянм в плануванні проекту

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання веб-сайту

Критерії оцінювання публікації