Навчальний проект Токмацький НВК "ДНЗ -ЗОШ І - ІІ ступенів № 12" ''Взаємодія природи і людини''

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Пономаренко Світлана Іванівна

Назва проекту

Навчальний проект Токмацький НВК "ДНЗ -ЗОШ І - ІІ ступенів № 12" "Взаємодія природи і людини"

Основні питання проекту

Ключове питання

Людина - це господар, раб чи знищувач природи?

Тематичні питання

 • Чому треба захищати природу?
 • Які є наслідки впливу людини на різні оболонки землі?
 • Чи усвідомлюють люди свої помилки у стосунках із природою?

Змістові питання

 • Як можна зменшити негативний вплив діяльності людини на земну поверхню?
 • Як людина впливає на атмосферу?
 • Унаслідок чого забруднюються води морів і океанів?
 • Як людина впливає на рослинність і тваринний світ?
 • Чи можливо розв`язати проблеми забруднення довкілля?

Стислий опис

Навчальний проект присвячений формуванню екологічної свідомості учнів. Перед учнями було поставлено такі завдання: дослідити як людина змінює природу в усіх її проявах, які є наслідки впливу людини на різні оболонки землі, і чи можливо розв'язати проблеми забруднення довкілля. Під час роботи над проектом учні розподілилися на групи і досліджували певну проблему.

1 етап

 • Знайомство з темою проекту за допомогою перегляду презентації вчителя.
 • Учні разом з вчителем обговорюють поставлену проблему, відповідають на запитання.

2 етап

 • Проведення опитування для визначення рівня інтересу до проблеми та сформованості знань.
 • Вчитель об’єднує учнів у 4 групи, кожна з яких буде вивчати одну з проблем, та шукати можливі шляхи виходу з даної проблеми:

1 група – досліджує проблему негативного впливу людини на земну поверхню,

2 група - досліджує проблему негативного впливу людини на атмосферу,

3 група - досліджує проблему забруднення морів і океанів,

4 група - досліджує проблему негативного впливу людини на рослинність і тваринний світ.

 • Кожна група має підготувати презентацію та публікацію з поставленої проблеми.
 • Збирання й підготовка необхідних матеріалів учнями для втілення проекту.

3 етап

 • Захист учнями презентацій та публікацій.

4 етап

 • Підбиття підсумків та укладання висновків.
 • Аргументація оцінок.

Навчальні предмети

Географія, екологія.

Класи

7 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Державний стандарт

Освітня галузь “Природознавство”

Метою освітньої галузі “Природознавство” є формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних предметних компетентностей як обов’язкової складової загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу. Завданнями освітньої галузі є: забезпечення оволодіння учнями термінологічним апаратом природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти перебіг природних явищ і процесів; забезпечення усвідомлення учнями фундаментальних ідей і принципів природничих наук; набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання у процесі пізнання світу; формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, а також ідей сталого розвитку. Загальними змістовими лініями освітньої галузі є: закони і закономірності природи; методи наукового пізнання, специфічні для кожної з природничих наук; екологічні основи ставлення до природокористування; екологічна етика; значення природничо-наукових знань у житті людини та їх роль у суспільному розвитку; рівні та форми організації живої і неживої природи, які структурно представлені в таких компонентах освітньої галузі, як загально-природничий, астрономічний, біологічний, географічний, фізичний, хімічний, екологічний. Загальноприродничий компонент забезпечує формування в учнів основи цілісного уявлення про природу і місце людини в ній, пропедевтичну підготовку учнів до вивчення окремих навчальних предметів, що сприяє розвит¬ку ціннісних орієнтацій учнів у різних сферах життєдіяльності та їх адекватній поведінці в навколишньому природному середовищі. Географічний компонент спрямований на засвоєння учнями знань про природну і соціальну складову географічної оболонки Землі, формування в учнів комплексного, просторового, соціально орієнтованого знання про планету Земля у результаті застосування краєзнавчого, регіонального і планетарного підходів та усвідомлення цілісного географічного образу своєї країни. Екологічний компонент спрямований на формування в учнів екологічної свідомості та дотримання правил екологічно безпечної поведінки в навколишньому природному середовищі.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія.6 – 9 класи.Київ.Освіта.2013

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

 • навчати учнів працювати у групі, створювати колективну роботу;
 • формувати вміння опрацьовувати різноманітні джерела географічної інформації з метою пошуку матеріалу з актуальних проблем теми;
 • розвивати логічне мислення шляхом виявлення закономірностей в фізико-географічних процесах і явищах;
 • формувати інтерес до проблем забруднення довкілля;
 • розвивати навички вмілого застосування комп’терних технологій та працювати з інтернет – джерелами;
 • виховувати бережливе ставлення до природи;
 • вирішувати поточні проблеми при виконанні проекту;
 • давати оцінку впливу господарській діяльності людини на земні оболонки;
 • розуміти зв'язок проекту та власної навчальної діяльності.

Діяльність учнів

Складається з двох етапів - теоретичного та практичного.

Теоретичний:

- ознайомлюються з темою проекту за допомогою перегляду презентапції вчителя, з формами оцінювання публікації, презентації, веб - сайту;

- учні разом з вчителем обговорюють поставлену проблему;

- обирають тему для дослідження і об’єднуються у групи за інтересами;

- розподіляють обов’язки у групі;

- знаходять відповіді на тематичні питання, знайомляться з ними, узагальнюють та створюють звіт у вигляді публікації, веб - сайту та презентації.

Практичний:

- проведення опитування для визначення рівня інтересу до проблеми та сформованості знань;

- збирають матеріали у мережі Інтернет, літературі ;

- обробляють отриманий матеріал;

- використовують дидактичний матеріал;

- пишуть висновки, оформлюють звіт;

- створюють презентації, публікації, веб - сайти, використовуючи для цього форми оцінювання публікацій, презентацій і веб - сайтів;

- презентують свою роботу .

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

2 місяця

Вхідні знання та навички

Учні повинні знати:

• що таке літосфера, атмосфера, гідросфера, біосфера,географічна оболонка ;

• складові частини земних оболонок;

• вміння використовувати отримані знання при доведенні;

• деякі комп’ютерні базові навички, такі як вміння набирати тексти, працювати з текстовим редактором та Інтернетом.

Учні повинні вміти:

• вдосконалити уміння аналізувати інформацію, робити висновки;

• вдосконалити навички планування діяльності;

• користуватися додатковою, довідковою літературою;

• користуватися Інтернетом та працювати з Інтернет ресурсами;

• створювати учнівські презентації, публікації, веб-сайт;

• працювати з інформаційними джерелами.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Учнівська публікація

[1]

[2]

 • Веб-сайт

Людина і природа

Фотоальбом

Фото учасників проекту

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

Методичні матеріали

Учительська презентація

Дидактичні матеріали

Кросворд

Недописані тези

Тест

Друковані матеріали

Підручники, хрестоматії, довідники тощо

 1. Основи екологічних знань. Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй. - Київ, Либідь,1997
 2. Географія.В.М.Бойко, С.В.Міхелі. - Харків, Сиция, 2014
 3. Природа и человек. Ю.В.Новиков. - Москва, 1991
 4. Землезнавство. М.В.Багров, В.О.Боков. - Київ, Либідь, 2000

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Додаткове приладдя:

 • цифровий фотоапарат;
 • комп'ютер;
 • доступ до мережі Інтернет;
 • мультимедійний пристрій;
 • прінтер.

Витратні матеріали:

 • папір для друку;
 • CD,DVD диски.

Ресурси Інтернету

Атмосфера_Землі

Пізнавальний сайт "Географії"

Навчальні матеріали онлайн

Фотоілюстрації

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів

Оцінювання презентації

Оцінювання публікації

Оцінювання веб - сайту

Підсумкове оцінювання учнів