Портфоліо навчального проекту "Естери. Без чого наше життя було б сірим?"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Осіка Світлана Миколаївна

Назва проекту

"Естери. Без чого наше життя було б сірим?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія. Біологія. Інформатика.

Вік учнів, клас

11 клас. 17 років

Стислий опис проекту

Даний проект розрахований на учнів 11 класу (академічний рівень). Тема 4 «Оксигеновмісні сполуки».Може вивчатися також в 11 клас і(рівень стандарту) Тема 1 «Органічні сполуки».Проект спрямований на вивчення учнями поняття естери, як оксигеновмісні сполуги; розвиватиме навички учнів давати їм назви за сучасною номенклатурою;, формуватиме уміння писати рівняння реакцій, що характеризують властивості цього класу сполук; активізуватиме дослідницькі навички, уміння планувати, проводити дослідження з дотриманням правил ТБ та робити висновки. Вивчення даної теми формуватиме и в учнів інформаційну, комунікативну та соціальну компетентності.Учні працюють у 2 групах ( з розподілом питань, що розглядаються між учасниками групи – «Енциклопедисти», «Біологами», «Хіміками», «Дослідниками», та подальшим обміном інформацією), проводять огляд літератури та Інтернет-ресурсів, підтверджують дані власним дослідом по добуванню естера і складають звіт. Презентують результати спільної роботи, використовуючи демонстрації дослідів (можливо у вигляді відеозапису або фото звіту), інтерпретуючи інформацію різними способами та оформлюючи дані у вигляді презентаціі, учнівського буклету. Для учнів з особливими потребами та початковим рівнем навчальних досягнень учитель дає диференційоване завдання – заповнення шаблону буклета та творче завдання – написання сінквейну до даної теми. Для учнів, що мають високий рівень навчальних досягнень додаткове завдання по розв’язуванню розрахункових задач на вихід продукту реакції (підготовка до ЗНО).Прогнозований час - 2 уроки по 45 хвилин. Додаткове індивідуальне заняття у лабораторії для проведення лабораторного досліду по добуванню естерів. Консультація для учнів з особливими потребами.

Питання проекту

Ключове питання

Без чого життя було б сірим?

Тематичні питання

 Чи всі речовини однакові за запахом?  Яка хімічна природа різних запахів?  Чи може аромат лікувати?

Змістові питання

Що таке естери?

Який склад мають естери?

Як можна добути естери в лабораторних умовах?

У чому особливості хімічних властивостей естерів?

Де людина практично застосовує естери?

План вивчення теми (вставити файл)

Розмістить в Гугул документах, та вставте посилання на документи: План вивчення теми та План впровадження теми

Навчальні цілі

Скопіюйте навчальні цілі з документу "План вивчення теми"

  • Розглянути склад, властивості, добування та застосування естерів, на основі знань учнів про хімічні властивості карбонових кислот та спиртів. Навчити складати назви естерів за номенклатурою IUPAC, розглянути питання поширення естерів у природі та їх практичного застосування людиною. Виховувати естетичне сприйняття природи. Формувати соціальну, інформаційну, компетентність та компетентність продуктивної творчої діяльності. Навчити оформлювати свої звіти, чітко, послідовно і логічно здійснювати виклад матеріалу. Поглибити знання учнів з вивченої теми, сформувати уміння використовувати теоретичні знання для виконання практичних завдань.

Діяльність вчителя

Скопіюйте діяльність вчителя з документу "План вивчення теми", розмістить в Гугл документах файли: Презентація вчителя, буклет вчителя

  • При вивченні теми учні проводять лабораторний дослід по добуванню естеру, використовуючи знання з теми «Спирти. Карбонові кислоти»

З’ясування навчальних потреб учнів проводиться шляхом опитування за ЗХД-таблицею, з постійним поетапним відстеженням результатів.

  • Підготовка до вивчення теми.Вчитель роздає учням брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів; пересвідчується, що учні знають правила техніки безпеки при роботі з органічними речовинами (леткими, горючими), які будуть використані під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання.
  • Для учнів, що мають проблеми у навчанні проводяться індивідуальні консультації, складається «План вивчення теми»

Для підтримки в навчанні слабких учнів рекомендую створити публікацію з теми за готовим шаблоном. Пропонуються схеми для заповнення ( з певною кількістю вказаних компонентів). Пропонується текст для опрацювання за технологією критичного мислення. Складання словника термінів та формул (тезаріус), даються цікаві запитання та пропонується самим дібрати запитання для інших. Творче завдання – скласти сінквейн до теми «Естери». Проводиться консультація. Додатковий час на виконання самостійних і тестових робіт. Самооцінка та оцінка керівника групи.

  • Планується проведення дослідження по добуванню естерів. Пропонується проаналізувати існуючі в школі проблеми матеріального плану та підібрати економічні реактиви, які також мінімізують шкідливий вплив на довкілля. Учням надається перелік ресурсів Інтернету для пошуку інформації.

Готуються додаткові завдання та задачі на практичний вихід продукту реакції естерифікації(згідно рекомендаціям ЗНО). Пропонується продовжити дослідження естерів як основ для аромокомпозицій та лікарських препаратів (секція МАН).Випереджувальне завдання до наступної теми - продумати та створити шаблон буклету для учнів, що мають проблеми у навчанні на тему « Мило. Що робить наше життя кольоровим?»


Діяльність учнів

Скопіюйте діяльність учнів з документу "План вивчення теми", розмістить в Гугл документах файл "Учнівська робота"

  • Учнівська робота.

Учні проводять попередню аналітичну роботу - пошук та вивчення додаткового матеріалу теми з використанням довідників, періодики, Інтернету з підготовкою повідомлень ( у вигляді комп’ютерних міні-презентацій, публікації – бюлетеню) за напрямками роботи творчих (змінних) груп: “Хіміки”, “Біологи”, “Енциклопедисти» та «Дослідники”. Створення на основі дібраного матеріалу єдиної презентації роботи класу, в якій кожна група виконує роботу по оформленню 3-4 слайдів з обраної підтеми, що розкриває тематичне питання. Демонстрація результатів досліду добування естеру (відео,- чи фото-презентація), демонстрація естерів на уроці, проводять обговорення використання естерів людиною. Звертають увагу на можливість утворення естерів багатоатомних спиртів та високомолекулярних кислот – жирів. Учні мають визначати свій рівень поінформованості за таблицею ЗХД, по закінченню роботи оцінити результати власної діяльності, провести взаємооцінювання. Провести підсумковий урок- конференцію за результатами міні-проектів творчих груп, випустити інформаційний бюлетень з теми « Естери. Без чого життя було б сірим?»

Перше заняття Проводиться в кабінеті інформатики. Учні працюють в малих групах, обговорюють своє завдання, планують та розподіляють між собою напрямки пошукової діяльності, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет - ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Консультує учнів, щодо можливих джерел пошуку інформації, допомагає учням, що мають проблеми у навчанні. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем, проводяться консультації з вчителем інформатики, по можливості із запрошеним для консультації науковцем (з органічного синтезу). Науковець та вчитель надають учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентації з обраного питання ( до 7-10 слайдів), бюлетень, буклет.

Друге заняття Продуктом стає загальна мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень, звіт до лабораторного досліду з відеозаписом або фото звіт. Представлення своїх робіт відбувається керівником групи. Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів на декаді природничих наук.

Оцінювання

Скопіюйте стислий опис оцінювання з документу "План вивчення теми", розмістить в Гугл документах файли:ЗХД-таблиця, організаційна діаграма, документ диференціації (2 шт.), документ для фасилітації, критерії оцінювання учнівської роботи

  • Критерії оцінювання учнівської роботи

Корисні ресурси

Величко Л.П. Хімія 11 клас (академічний рівень) Підручник. Вид-во “Освіта”, 2011 – 222с.

Попель П. П., Крикля Л. С.. Хімія 11 клас. Академічний рівень. Підручник Вид-во: Академія. 2011, - 352 с.

Дехтяренко С.Г., Хандожко І.М. Тематичне оцінювання з хімії 11 клас: Посібник для вчителів хімії. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС Лтд», 2003.- 124 с.

Новошинский И.И., Новошинская Н.С., Органическая химия. Учебник для 11 класса. Из-во «Русское слово», 2009

Фельдман Ф.Г. Химия 11 класс. Электронное приложение. Из-во «Просвещение», 2009

Інші документи