Програма розвитку дітей з особливими освітніми потребами «Сузір’я обдарованості»

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Крохмаль Сапальова Драевська 339 2019.jpg


Содержание

Програма розвитку дітей з особливими освітніми потребами «Сузір’я обдарованості»

Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат "Джерело" Запорізької обласної ради
2018-2019 навчальний рік

Автори:

Сапальова Наталія Григорівна - вчитель української мови та літератури
Крохмаль Наталія Борисівна - заступник директора з навчально-виховної роботи
Драєвська Світлана Анатоліївна - практичний психолог

Епіграф:

Обдарованість – це маленький паросток,
ледь проклюнувся із землі і вимагає до себе
величезної уваги. Необхідно пестити і плекати,
доглядати за ним, зробити все необхідне,
щоб він виріс і дав рясний плід.
В.Сухомлинський

І. Вступ

Проблема навчання дітей з особливими освітніми потребами набуває сьогодні широкої актуальності. Поняття «діти з особливими освітніми потребами» широко охоплює всіх учнів, освітні проблеми яких виходять за межі загальноприйнятої норми. Логічно обґрунтованим є визначення, яке дає французький вчений Г.Лефрансуа: «Особливі потреби – це термін, який використовується стосовно осіб, чия соціальна, фізична або емоційна особливість потребує спеціальної уваги та послуг, яким надається можливість розвинути свій потенціал». Найбільш поширене стандартне визначення «особливих потреб» подано в Міжнародній класифікації стандартів освіти: «Особливі освітні потреби мають особи, навчання яких потребує додаткових ресурсів, а саме кадрових, матеріальних та фінансових».
У сучасному українському суспільстві зростає потреба в творчих, активних громадянах, з неординарним мисленням, нестандартним підходом до вирішення поставлених задач та здатністю формувати нові перспективні цілі. Сьогодення вимагає інтелектуально розвинених особистостей, які в майбутньому зможуть визначати шляхи економічного та політичного розвитку країни. Відповідно, суспільство потребує такої школи, що зможе підготувати ділову людину, яка відрізнятиметься високим рівнем творчих здібностей, професійної компетентності та моральних позицій. І саме обдаровані діти здатні забезпечити нашій країні соціальне, культурне та духовне перевтілення. Адже обдаровані діти – це потужний ресурс суспільного розвитку. наше завдання полягає в тому, щоб дбайливо плекати таланти, починаючи з найменших літ.
Система роботи з обдарованими дітьми у школі-інтернаті «Джерело» за умов реформи освіти набула значної актуальності.
Сприяння реалізації обдарування потребує організації особливого середовища. Насамперед, це удосконалення системи виявлення та відбору обдарованих дітей та визначення стратегії щодо їх підтримки.
З метою підтримки обдарованих і здібних дітей та молоді і стимулювання розвитку їх творчого потенціалу, 30 вересня 2010 року вийшов "Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»", який є чинним і сьогодні.
У Законі України "Про освіту" зазначається, що «особа з особливими освітніми потребами - особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту», а оскільки до такої категорії належать і обдаровані діти, то, як зазначається в Законі, пріоритетним для освіти даної категорії дітей є вільний розвиток особистості, свобода і плюралізм, варіативність та відкритість освіти. Ці принципи є головною запорукою формування і подальшого прояву здібностей і талантів у дітей та молоді, адже дають можливість гармонійно розвиватися нестандартним особистостям в умовах Державного стандарту освіти..
Основним документом, що визначає і закладає основу для пошуку, навчання і виховання творчої особистості у школі-інтернаті «Джерело» є програма розвитку обдарованості на 2019-2024 рр., яка спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу дітей шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації та постійного духовного самовдосконалення.
Програма передбачає систему роботи із здібними та обдарованими дітьми, орієнтовану на комплекс психолого-педагогічних, організаційних і науково-практичних заходів. Одним із основних її положень є орієнтація практично на всі вікові рівні: дошкільний, молодший шкільний, підлітковий, старшокласників. Програма роботи з обдарованими дітьми є логічним впровадженням науково-методичної проблеми закладу «Організаційно-педагогічні умови модифікації корекційно-реабілітаційного простору спеціального освітнього закладу».

Актуальність програми

За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві проблема розвитку обдарованих дітей є значною і актуальною, тому і визначається соціальними чинниками, за яких необхідно подбати про збереження та розвиток «золотого фонду» країни, який у майбутньому державотворчому процесі українського суспільства займе місце духовної еліти.

Мета програми:

• удосконалювати та розвивати системи пошуку, підтримки обдарованих учнів з метою забезпечення умов становлення особистості, здатної до креативної та дослідницької діяльності як важливого чинника розвитку суспільства і держави з урахуванням потенціалу кожного учня;
• створити умови для надання системної підтримки обдарованим та здібним дітям, їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку;
• забезпечувати координацію дій школи, сім’ї у створенні оптимальних умов для виявлення, розвитку та реалізації задумів учнівської молоді;
• задовольняти освітні та національно-культурні запити обдарованих учнів, ураховуючи рівень знань, умінь і навичок кожного учня з усіх навчальних предметів;
• сприяти підготовці обдарованих учнів до подальшого навчання і самостійного життя.

Завдання програми:

Найважливішим в організації роботи з обдарованими дітьми є створення загального «поля креативності», яке сприяє розвитку творчих здібностей учнів, учителів і адміністрації. Виходячи з цього, у закладі визначені головні завдання роботи з обдаро-ваними дітьми:
• забезпечення максимально сприятливих умов для роботи вчителів з обдарованими дітьми;
• оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими дітьми;
• активізування пошуку шляхів поліпшення якості навчання, через впровадження інноваційних педагогічних технологій, що передбачають розвиток творчих здібностей учнів;
• визначення основних напрямів упровадження інноваційних методів роботи із здібними, талановитими та обдарованими учнями;
• створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого потенціалу вчителів;
• підвищення ефективності науково-методичного супроводу роботи зі здібною та обдарованою учнівською молоддю;
• сприяння підвищенню соціального статусу обдарованої молоді та вчителів, які працюють з даною категорією учнів;
• активізування пізнавально-дослідницької діяльності вчителів, їх творчого потенціалу;
• розроблення інструментарію моніторингу якості роботи з обдарованими учнями.

Умови реалізації програми

Умови реалізації програми «Сузір’я обдарованості» в Запорізькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті «Джерело»» на 2019-2024 роки забезпечується:
1. Вчителями-предметниками через:
• збір первинної інформації про дітей з інтелектуальними, художньо-естетичними та спортивними здібностями, які можуть бути рекомендовані для внесення в резерв шкільного банку обдарованих дітей;
• коректування бази даних на обдарованих дітей закладу;
• підготовку пакету документації про обдарованих учнів;
• відстеження результативності діяльності обдарованих учнів, внесення в базу даних (в паспорт);
• планування та впровадження в педагогічну роботу зі здібними дітьми різноманітних проектів, залучення дітей до створення власних проектів та реалізації творчих задумів;
• залучення здібних дітей до участі у різних заходах та святах з метою розвитку та презентації власних здібностей;
• створення та впровадження на уроках завдань підвищеної складності, створення ситуації успіху;
• розвинення критичного сприйняття дійсності.
2. Методичними об’єднаннями через:
• координацію роботи вчителів-предметників щодо удосконалення педагогічного супроводу обдарованих дітей;
• організацію та участь у створенні командою вчителів сучасних проектів спрямованих на розвиток ключових компетентностей /НУШ/ обдарованих дітей та їх самореалізацію;
• відстеження результативності діяльності обдарованих учнів, внесення в базу даних (в паспорт).
3. Адміністрацією школи-інтернату через:
• видання наказу «Про організацію роботи з обдарованими учнями»;
• корегування бази даних на обдарованих дітей та затвердження банку обдарованих дітей;
• координацію дій різноманітних структур освітнього закладу з реалізації програми «Сузір’я обдарованості» (психологічна служба, шкільні МО, класні керівники, гуртки, консультпункти і т. ін.);
• забезпечення умов для проведення заходів з реалізації програми «Сузір’я обдарованості» в усіх напрямках навчальної та виховної роботи;
• створення умов для участі обдарованих дітей у спеціальних розвивальних програмах;
• підсумковий аналіз результативності участі обдарованих учнів у запланованих заходах (наказ);
• аналіз виконання планів роботи з основних напрямків реалізації програми «Сузір’я обдарованості».
4. Методичною радою через:
• проведення семінарів, присвячених проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів та школярів;
• упровадження в практику роботи вчителів інноваційних технологій навчання і виховання;
• організацію презентації ефективного педагогічного досвіду вчителів, психолога, спрямованих на виявлення і розвиток обдарованих дітей.
5. Педагогічною радою через:
• визначення цілей, завдань, пріоритетів, напрямків роботи з обдарованою та талановитою молоддю в школі-інтернаті «Джерело»;
• затвердження планів роботи з основних напрямків реалізації програми «Сузір’я обдарованості»: інтелектуального, духовного, спортивного.
6. Психологічною службою школи через:
• діагностування учнів з потенційно високими досягненнями в силу видатних здібностей;
• моніторинг психологічного стану обдарованих учнів;
• підготовку пакету документації про обдарованих учнів;
• відстеження результативності діяльності обдарованих учнів, внесення в базу даних (в паспорт);
• підтримку в створенні умов для повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного та соціального розвитку обдарованих дітей;
• здійснення просвітницької та корекційно-розвивальної роботи.
Виконавці та учасники програми – педагогічний колектив КЗ «Загальноосвітня спеціальна школа-інтернат «Джерело» ЗОР
Термін реалізації програми – 2019–2024 роки.
Шляхи реалізації програми:
• діагностика та створення умов для навчання й розвитку обдарованих та здібних учнів на основі використання інноваційних педагогічних технологій;
• створення банку даних про обдарованих та здібних учнів;
• випробування і запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання дітей з особливими освітніми проблемами та надання їм соціально-педагогічної підтримки;
• активне залучення обдарованих учнів до науково-дослідницької, творчої діяльності в гуртках тощо;
• впровадження в освітній процес проектних технологій;
• популяризація здобутків обдарованих учнів, кращого педагогічного досвіду роботи з ними;
• розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованих учнів та їх наставників.

Програма в цілому. ІІ - ІХ розділи програми

Програма розвитку дітей з особливими освітніми потребами «Сузір’я обдарованості»

Використані джерела та література

1. Соціальна інклюзія в Новій українській школі [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://fc.vseosvita.ua/o/000r13-51a7.docx., вільний.

2. Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованих дітей [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.slideshare.net/IraKudrina/ss-28626325., вільний. – Назва з екрану.

3. Нормативно-правова база організації роботи з обдарованими дітьми в умовах реалізації Державних освітніх стандартів .І частина [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://vseosvita.ua/webinar/organizacii-roboti-z-obdarovanimi-ditmi-v-umovah-realizacii-derzavnih-osvitnih-standartiv-castina-i-4.html., вільний.

4. Організації роботи з обдарованими дітьми в умовах реалізації Державних освітніх стандартів. Частина II [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://vseosvita.ua/webinar/organizacii-roboti-z-obdarovanimi-ditmi-v-umovah-realizacii-derzavnih-osvitnih-standartiv-castina-ii-5.html., вільний.

5. Мисовська Г. Зміст і процес інформаційної підготовки обдарованої дитини / Галина Мисовська // Рідна школа. – 2012. – № 8-9. – С. 42-45.

6. Тарасова Г. В. Организационно-педагогические условия развития готовности учителя к работе с одарѐнными детьми : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Галина Викторовна Тарасова. – Казань, 2005. – 267 с.

7. Теслюк В. Обдарована дитина: розпізнати, зрозуміти, підтримати / Валентина Теслюк // ШБІЦ. Інформаційне забезпечення навчального процесу. – 2013. – №10. – С. 91-98.

8. Щорс В. В. Як не помилитись у виявленні ранньої обдарованості дитини / В. В. Щорс // Обдарована дитина. – 2007. – №3. – С. 54-60.

9. Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості. – К., Шкільний світ, 2009.

10. Голубенко М. Здібності. Обдарованість. Таланти. Система роботи з обдарованими дітьми. – К., Шкільний світ, 2009

11. Федорова Т. Міні-проект «Обдарованість» // Управління школою. − 2009. − № 36. − С. 21−24

12. Фоміна Н. Формуємо творчу особистість // Управління школою. − 2008. − № 12. − С. 25−28.

13. Бабенко М. ФТЛ-сучасний навчальний заклад // Директор школи. − 2009. − № 40. − С. 1−16

14. Турішева Л. Обдарований – це про що? Чи про кого? // Управління школою. − 2008. − № 16. − С. 27−31

15. Волошинова О. Система роботи педагогічного колективу з обдарованими учнями // Управління школою. − 2009. − № 10. − С. 24−31

16. Бажанюк, В. С. Системний підхід при вивченні особливостей розвитку науково обдарованої молодіав/ Бажанюк В. С. // Обдарована дитина. – 2010. – N 3. – С. 2-8

17. Взаємозв'язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованості: монографія / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. : Пед. думка, 2008. – 143 с

18. Воронцова, Е. Задатки, здібності, обдарованість.../ Емілія Воронцова // Директор школи. Шкільний світ. – 2011. – N 14. – С. 25-28.

19. Гамзінова, О. Схильності. Здібності. Обдарованість: лекторій для батьків / Олена Гамзінова // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – N 4. – С. 21-22.

20. Губенко, А. В. Основні напрями інтелектуальної обдарованості / Губенко А. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 10. – С. 2-7 ; 2011. – N 1. – С. 2-5.

21. Гуськова, Т. Б. Обдарована дитина в школі/ Гуськова Т. Б. // Завучу. Усе для роботи. – 2011. – N 5/6. – С. 2-40

22. Зав'язун, Т. В. Даруємо радість розвитку: [дошк. педагогіка і психологія] / Зав'язун Т. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 1. – С. 60-65

23. Качур, О. В. Робота практичного психолога школи з батьками обдарованих дітей/ Качур О. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 10. – С. 50-56.

24. Михайлик, Л. В. Формування освітнього середовища для розвитку обдарованої дитини/ Михайлик Л. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 4. – С. 7-11

25. Мітлош, А. В. Тренінг розвитку лідерської обдарованості/ Мітлош А. В. // Обдарована дитина. – 2010. – N 4. – С. 33-39

26. Неделевич, В. Ю. Психологічний супровід обдарованих учнів/ Неделевич В. Ю. // Обдарована дитина. – 2010. – N 6. – С. 30-33.

27. Елен Р. Даніелс і Кей Стаффорт Залучення дітей з особливими потребами до системи загальноосвітніх класів. – Україна, Львів, товариство «Надія», 2000. – 255 с.

28. Даніельс Е., Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. – Україна,Львів: товариство «Надія», 2000. – 256 с.

29. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"

30. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене : наук.-метод. посібн / А. А. Колупаєва, К. Савчук. – Київ: «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.

31. Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г. : Педагогическое наследие : [Текст] / Сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. – М. : Педагогика, 1988. – 416 с. – (Б-ка учителя).

32. ЗАКОН УКРАЇНИ Про освіту [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. , вільний.