Робота шкільної бібліотеки з творчо обдарованими учнями

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск
     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДЕПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»               Курсова робота
                з теми :

«Робота шкільної бібліотеки з творчо обдарованими учнями»                       ВИКОНАВ:
                       ТЮРКЕДЖИ Г.Г.
                       бібліотекар, ЗНВК №67, II категорія
                       Перевірив: Крижко Л.В                М. Запоріжжя
  Зміст

Вступ.

I. Шкільна бібліотека центр освітнього простору ЗНЗ.

 1. Орієнтований план роботи бібліотеки з творчо обдарованими дітьми.
 2. Завдання програми роботи з обдарованими учнями.

II. Принципи роботи бібліотеки та педагогів з творчо обдарованими дітьми

 1. Вирішення завдань, шкільною бібліотекою в своїй діяльності  з творчо обдарованими дітьми.  
 2. Розвиток дослідницьких якостей творчо обдарованих учнів.

Висновки

Література


 ВСТУП

Шкільна бібліотека сьогодні має вирішувати одне з важливих завдань, поставлених державою перед сучасною освітою: створення єдиного інформаційного освітньо-наукового простору, умов для максимального забезпечення потреб особистості в інформації для власного інтелектуального розвитку й професійного самоствердження. Адже сучасна освіта прагне виховати відповідальну особистість, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще життя і життя своєї країни. Тому успіх у реалізації цих завдань залежить і від шкільних бібліотекарів. Звичайно, сучасний підхід до моделювання ефективного бібліотечного процесу вимагає від бібліотекарів високого професійного рівня, володіння основами комп’ютерної грамотності й сучасними інформаційно-комунікативними технологіями, навичками аналітико-синтетичної переробки інформації й передачі її користувачам. Бібліотекарю потрібно володіти вміннями співвідносити вибір форм і методів роботи з моральними потребами і вміннями школярів, через книгу формувати творчу особистість, залучати кожного до різнобічної діяльності. У своїй роботі шкільні бібліотекарі нашого району керується Законами України «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», Положенням «Про шкільну бібліотеку», Інструкцією про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2014 року № 168 та іншими директивними документами, що висвітлюють діяльність шкільних бібліотек. Головною метою роботи шкільних бібліотек є надання допомоги всім читачам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб. Але особливої уваги шкільних бібліотекарів заслуговують творчо обдаровані учні. В роботі з ними діяльність шкільних бібліотек спрямована на вирішення таких завдань: - виховання мислячого, вдумливого грамотного читача; - впровадження інноваційних форм і методів роботи; - сприяння вивченню, задоволенню і розвитку інформаційних потреб і запитів, зростанню кола пізнавальних, читацьких інтересів; - інформування, консультування та допомога у виборі книги; - навчання цих учнів сприймати й аналізувати різні види і типи джерел інформації; - виховання національної свідомості, формування громадянської позиції, моральних якостей, розвиток культури мовлення; - підготовка і мотивація учнів до здійснення самостійної, дослідницької, експериментальної діяльності; - створення організаційних та матеріально-технічних умов для здійснення дослідницької діяльності учнів.

     Серед бібліотекарів Заводського району таку роботу проводять в першу чергу бібліотекарі: Овчиннікова Л.М. –гімназія №46, Дорохова В.М.-гімназія №47, Штанько Л.Ф.- ЗНВК№ 67, Стрикало В.М. ЗОШ №75.

Це дає змогу познайомити учнів з різноманітною інформацією, залучати їх до активної творчо-пізнавальної та відтворюючої діяльності

      Тема роботи педагогічного колективу, шкільного бібліотекаря та батьків з талановитими, творчо обдарованими дітьми вже багато років є актуальною, і не втрачає своєї необхідності і сьогодні. Цю тему досліджували і продовжують вивчати багато вчених-психологів і педагогів. Серед них – В.М.Алфімов, Г.С.Ганзикова, Н.І.Гендина, П.І.Рогова та інші.

. Велике значення роботі з обдарованими дітьми приділяє держава : Закон України «Про освіту» ,“Освіта”(Україна ХХІст.), комплексна програма «Обдаровані діти» та інше.


I. Шкільна бібліотека центр освітнього простору ЗНЗ.

1. Орієнтований план роботи бібліотеки з творчо обдарованими дітьми.

     Сучасна шкільна бібліотека – це синтез книжок, комп’ютерів, зустрічей з письменниками, спілкування, навчання, ігор. Бібліотека, це місце де читач завжди може розраховувати на допомогу бібліотекаря-професіонала, де найкращі сучасні видання зберігаються поряд з улюбленими книжками минулих поколінь, де в пошуку інформації допомагає сучасна техніка.
     В сучасній школі проводяться багато всіляких предметних олімпіад, конкурсів, дослідницьких робот в Малій Академії наук. Як правило, педагоги, які керують, або готують дітей до конкурсів і олімпіад, знаходяться в тісній співпраці з шкільним бібліотекарем. Тому вже сьогодні, наприкінці поточного шкільного року, думають про наступний навчальний 2015-2016 рік, і разом складають «Орієнтований  план роботи бібліотеки з творчо обдарованими учнями», а також кожний вчитель розробляє «Індивідуальний план роботи з обдарованими учнями», зі свого предмету.
Наприклад:

Вересень

1. Виявлення обдарованих дітей шляхом проведення анкетування (тестування). 2. Складання списків творчо обдарованих дітей. Жовтень 1. Оформлення читацьких формулярів. 2. Проведення індивідуальних бесід при видачі книг. 3. Складання списків рекомендованої літератури для учнів-членів МАН. Листопад 1. Оформлення постійно діючої виставки робіт творчо обдарованих дітей. 2. Оформлення папки „Обдаровані діти – надія України 3. Грудень 1. Творчий звіт „Школи рідної таланти”. 2. Оформлення стенду „Кращі читачі школи”.

                         СІЧЕНЬ

1.Оформлення стенду «Наші досягнення в конкурсах та олімпіадах» 2.Шкільний вечір «Рівняймося на них» 2.Робота шкільної бібліотеки з обдарованими дітьми


У наш час робота з обдарованими дітьми набуває особливого значення. На виконання Закону України «Про освіту» ,“Освіта”(Україна на ХХІст.), комплексної програми “Обдаровані діти” в школах району розроблені програми “Обдарованість”. Неповинна залишатися осторонь вирішення цього питання шкільна бібліотека. Необхідно використовуючи всі форми та методи індивідуальної роботи з читачами для розвитку їх нахилів та обдарувань. Цим питанням займалися і продовжують займатися багато вчених-дидактів і психологів. Серед них: Бойко Т., Гандрабура Л., Гашенко Л. Дурицька Є. та багато інших. Аналізуючи їхні статі, та роботи інших вчених, можна виділіти основні напрямки роботи шкільного бібліотекаря та педагогів з цими учнями. «Специфіка шкільної бібліотеки в тому, що її відвідують читачі різного віку. До кожного треба свій підхід, адже читання – процес індивідуальний, тісно пов’язаний з розвитком особистості дитини. 1.Для того щоб робота велась системно, потрібно її спланувати. 2.Бібліотекар повинен мати комплекс матеріалів, на яких може постійно ґрунтувати свою діяльність. Тому в бібліотеці має бути створений банк даних всіх матеріалів , що стосуються цього питання, зібрані статті із періодичних видань і збірок. 3.В бібліотеці слід оформити постійно діючу виставку “Таланти та обдарованість”. Також оформляються книжкові виставки та тематичні полиці на допомогу учасникам олімпіад та МАН. 4.На кожного з цих учнів необхідно оформити картки, де вказати нахили та обдарування дитини. 5.Для кожного такого учня складається індивідуальний список рекомендованої літератури. 6.Для педагогів складаються рекомендовані списки статей та періодичних видань “Особливості навчання та виховання обдарованих дітей”. Готуються повідомлення для методичної оперативки “Розвиток читацьких інтересів обдарованих дітей”.


II. Принципи роботи бібліотеки та педагогів з творчо  обдарованими дітьми. . 
   Аналізуючи більшість дослідницьких робот і статей з означеного питання,можна виділити основні принципи роботи з обдарованими дітьми, як педагогів, так і шкільних бібліотекарів: 
   1.Принцип суб'єктивності навчання і виховання передбачає визнання слухача як суб'єкта педагогічної взаємодії, використання вчителем у процесі навчання і виховання переважно діалогічних форм комунікативної взаємодії із слухачем. 
    2.Принцип діагностики передбачає побудову і корекцію навчально-виховного процесу на основі психолого-педагогічних діагностичних досліджень, а саме: оцінювання рівних розвитку творчих можливостей дітей і дитячих колективів, з якими педагог вступає у взаємодію. 
    3.Принцип оптимальності. Оптимальною творчою педагогічною взаємодією педагога і вихованця вважаємо таку, яка забезпечує не тільки успішне засвоєння знань, умінь, навичок, а й позитивну динаміку розвитку творчих можливостей дітей в конкретних умовах педагогічної праці педагога. 
    4.Принцип оптимальності передбачає роботу педагога з відбору таких дидактичних засобів, які відповідають рівню розвитку творчих можливостей більшості дітей, враховують рівень розвитку творчих можливостей меншості, а тому сприяють розвитку творчих можливостей. 
     5.Принцип взаємозалежності відображає взаємозумовленість творчого особистісного розвитку суб'єктів взаємодії системи "педагог-вихованець"; відбиває взаємозалежність і взаємзумовленість творчої педагогічної праці вчителя і творчої навчальної діяльності дітей. 
     6.Принцип фасілітації передбачає розуміння формування творчої особистості вихованця у навчально-виховному процесі як процес полегшення, сприяння творчій навчальній діяльності дитини, стимулювання його творчої активності. Це пов'язане з необхідністю створення на занятті, в позаурочній діяльності слухачів творчої атмосфери (співдружності, співтворчості, співробітництва), яка б сприяла розвитку мотивів творчої діяльності, надихала вихованців на творчість. 
     7.Принцип креативності відображає необхідність виявлення можливостей змісту навчального матеріалу для посилення його орієнтації на формування творчої особистості дитини. При плануванні та організації взаємодії педагога і вихованця в процесі навчання зміст навчального матеріалу повинен максимально використовуватися для розвитку мотивів, характерологічних особливостей, творчих умінь і психологічних процесів, які мають провідне значення для творчої діяльності, і забезпечувати насамперед розвиток дивергентного мислення, умінь генерувати нові ідеї, знаходить нетрадиційні шляхи вирішення проблемних завдань. Реалізації принципу в практичній діяльності сприяє аналіз змісту навчального матеріалу з метою його креативного посилення, застосування навчальних і навчально-творчих задач, методів і прийомів стимулювання творчої активності учнів, використання завдань психологічної діагностики для розвитку творчих якостей особистості. 
      8.Принцип доповнення передбачає посилення розвитку творчих можливостей дітей за рахунок реалізації додаткового змісту в організаційних формах навчально-пізнавальної діяльності. У практичній діяльності реалізація принципу означає введення таких додаткових курсів, які б компенсували прогалини в розвитку творчих умінь і психічних процесів, що сприяють успішній творчій діяльності людини і на розвиток яких об'єктивно не вистачає часу в процесі виконання державного компонента навчального плану. 
      9.Принцип варіантності виражає необхідність подолання одноманітності змісту, форм, методів навчання. Для ефективності взаємодії у системі "педагог-вихованець" принцип варіантності має регулятивне значення, визначає мету та стратегію проектування педагогічної взаємодії. 
     10.Принцип самоорганізації відображає особливості управління процесом формування творчої особистості дитини, які зумовлені особливостями управління нелінійними системами та орієнтують педагога на внутрішній вплив, на узгодження розвитку вихованця з власними тенденціями розвитку, а також на необхідність "збуджувати" та ініціювати творчу активність, при цьому управління повинно бути непомітним, мінімальним у своєму зовнішньому впливі й здійснюватися опосередкованими методами. Саме в цьому разі можна говорити не про управління, а про процеси самоуправління.

Важливе пізнавальне й виховне значення мають тематичні книжкові виставки, виставки-перегляди. Їх мета – розширення кругозору школярів засобами літератури. Так, у шкільних бібліотеках нашого району створені такі виставки: «Щедрий голос природи», «Минуле і сучасне України», «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь віки», «Великому Кобзарю», (до 200-річчя Т.Г.Шевченка), «Здоров'я людини та шкідливі звички», «Народні звичаї», «Україна – наш спільний дім», «Крізь століття», «Українські свята та обряди», «Славетні гетьмани українського народу», «Про козацьку славу», «Правова допомога школярам», «Наш закон – наша сила», «Олімпійське сузір'я України», «Зірки олімпійського спорту», «Олімпійська арена», «Література шістедесятників», «Національно-патріотичне виховання», «Терновий вінок голодомору», «Чорнобильській дзвін» тощо.

     Представлену на виставках літературу школярі часто використовують при написанні рефератів, творів, творчих робіт. Матеріали виставок стають предметом обговорення, бесід, презентацій.

Діяльність шкільних бібліотек спрямована на вирішення таких завдань: - виховання мислячого, вдумливого грамотного читача; - впровадження інноваційних форм і методів роботи; - сприяння вивченню, задоволенню і розвитку інформаційних потреб і запитів, зростанню кола пізнавальних, читацьких інтересів; - інформування, консультування та допомога читачеві у виборі книги; - навчання школярів сприймати й аналізувати різні види і типи джерел інформації; - сприяння розвиткові пізнавальних інтересів учнів, формування читацьких інтересів; - удосконалення інформаційно-бібліографічного обслуговування юних читачів; - проведення індивідуальної роботи з читачами; - організація різноманітних видів масової роботи з пропаганди книги; - розвиток художнього смаку й самостійності суджень учнів; - виховання національної свідомості, формування громадянської позиції, моральних якостей, розвиток культури мовлення; - підготовка і мотивація учнів до здійснення самостійної, дослідницької, експериментальної діяльності; - створення організаційних та матеріально-технічних умов для здійснення дослідницької діяльності учнів; - удосконалення читацької та формування інформаційної й самоосвітньої компетенції учнів шляхом залучення їх до гурткової роботи; - впровадження проектної технології роботи з читачами, яка сприяє розвитку дослідницьких умінь та навичок. Робота по вихованню свідомого читача, дослідника носить системний характер, здійснюється поетапно, безперервно.2. Розвиток дослідницьких якостей творчо обдарованих учнів В основу формування змісту роботи по розвитку дослідницьких якостей учнів засобами бібліотечної роботи покладено сучасні науково-методичні підходи: - особистісно-орієнтований (кожна дитина з її запитами та можливостями є відправною точкою в розробці змісту роботи з читачами); - інтегрований (поєднання різних засобів, методів, організаційних форм роботи для розв’язання завдань по формуванню компетентного читача);

     - діяльнісний підхід (використання методу проектів).

Важливим напрямом роботи бібліотек є інформаційна робота. Вона носить систематичний, оперативний характер. Чітко визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх потреб, запитів, інтересів.

Для всіх категорій читачів у бібліотеках випускаються інформаційні бюлетені загального характеру: «Нові надходження до бібліотеки», «Експрес-інформація». Велика увага приділяється диференційованій, індивідуаль¬ній роботі з читачами бібліотеки, вивченню попиту на інформаційні послуги, дослідженню за¬питів читачів. Абонентами індивідуальної інформації бібліотеки є обдаровані діти, учасники олім¬піад, конкурсів, учні–члени МАН, школярі, які займаються у факультативах, гуртках. Для них скла¬даються індивідуальні переліки рекомендаційної літератури «У вас питання – у нас відповідь» та проводяться індивідуальні консультації біля полиць відкритого доступу. Інформаційна робота бібліоте¬ки серед учнів сприяє засвоєнню ними знань з основ наук, розширенню і поглибленню інформації, одержаної на уроці. Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, шкільні бібліотекарі постійно працюють над тим, щоб заохочувати учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати їх до використання наявних у бібліоте¬ці інформаційних ресурсів. Вони ставлять за мету - виховати соціально адаптовану особистість, здатної до самоосвіти і саморозвитку. яка вміє використовувати набутті знання й уміння для творчого вирішення проблем, критично мислити, обробляти різноманітну інформацію.


   На формулярах творчих, обдарованих дітей зроблені помітки, щоб знати, в якому напрямку з ними працювати. 
  Роботу по формуванню дослідницьких умінь учнів розпочинається з початкової школи. Використовуються невеличкі за об’ємом інформаційні проекти, спрямовані на збір інформації, її аналіз та узагальнення. Їх метою є підготовка розповідей, повідомлень, які потім діти презентують на родинних, тематичних святах та інших масових заходах. 

З учнями середніх та старших класів організовано роботу над проектами, які потребуюють чіткої, продуманої структури, визначеної мети, актуальності для всіх учасників, ретельно спланованих форм роботи.

    Важливе пізнавальне й виховне значення мають тематичні книжкові виставки, виставки-перегляди. Їх мета – розширення кругозору школярів засобами літератури. Так, у шкільних бібліотеках нашого району створені такі виставки: «Минуле і сучасне України», «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь віки», «Великому Кобзарю», (до 200-річчя Т.Г.Шевченка) , «Міфи і легенди народів світу», «Народні звичаї», «Україна – наш спільний дім», «Крізь століття», «Живи, державна українська мово!», «Українські свята та обряди», «Славетні гетьмани українського народу», «Про козацьку славу», «Правова допомога школярам», «Наш закон – наша сила», «Олімпійське сузір'я України», «Зірки олімпійського спорту», «Олімпійська арена», «Література шістедесятників», «Національно-патріотичне виховання», «Терновий вінок голодомору», «Чорнобильській дзвін» тощо.

Представлену на виставках літературу школярі часто використовують при написанні рефератів, творів, творчих робіт. Матеріали виставок стають предметом обговорення, бесід, презентацій.

     Ефективними технологіями масової роботи, які сприяють розвитку творчої активності школярів є ігрові форми. Літературні ігри активізують читання школя¬рів, стимулюють їх звертання до художньої, науково-пізнавальної, довідкової літератури, поси¬люють сприйняття, формують художні та есте¬тичні смаки, поглиблюють навички самостійної роботи з книгою, розвивають логічне мислення. Ефективність ігрових форм масової роботи з читачами вимірюється підвищенням піз¬навальної і емоційної активності читачів, їх попи¬ти на літературу, більш глибоке і зацікавлене їх з
    Інтерес до довідкової та науково-популярної літератури формують олімпіади,тематичні вечори, районні, обласні, всеукраїнські та міжнародні конкурси, та інші позакласні заходи, які проводять педагоги-предметникі, класні керівники та бібліотекарі.

Пропаганда читання, виховання інформаційно-бібліографічної та читацької культури, формування вміння користуватися бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, розвиток пізнавальних інтересів, дослідницьких якостей у школярів – пріоритетні напрямки спільної діяльності педагогів, бібліотекарів, батьків.

Місія шкільних бібліотек району – створити умови для духовного росту, самоосвіти і самовиховання учнів. 

«Хто володіє інформацією – той володіє світомВИСНОВКИ
    Найголовніша традиція школи, як і основна задача – виховання всебічно розвиненої людини, прищеплення інтересу до знань, плекання талантів, розвиток здібностей, здійснення особистого підходу у виховання та навчанні дітей.
  Визначну роль у цьому процесі відіграє книжка. Навчити дитину знань, прищеплювати навички бібліотечно-бібліографічної грамотності, вироблення навичок користування інформацією – провідна мета бібліотеки. «Вчимося читати – вчимося жити!»
   Простий вислів і слова говорять самі за себе. Протягом усього життя ми навчаємося пізнавати навколишній світ. Поряд з нами завжди ті, хто допомагає нам у цій нелегкій справі: батьки, вихователі, вчителі… Але є ще один, іноді зовсім непомітний, хоча доволі серйозний і важливий помічник. Він із самого дитинства щодня супроводжує нас життєвим шляхом дорослішання і самоствердження, даючи поради і приклади, відкриваючи світ мрій і сподівань, допомагаючи пізнавати минуле і зазирнути у майбутнє.
  Ім’я йому – книга. Вона може стати твоїм найдорожчим скарбом і найважливішим відкриттям, але, не встигнувши своєчасно «встановити із нею зв’язок», ти можеш втратити його раз і назавжди. 


Література: 1. Алфимов, В. М. Развиваем умственные и творческие способности старшеклассников / В. М. Алфимов // Обдарована дитина. – 2004. - № 3. – С. 41-45 2 Арістов, В. Психологічні аспекти розвитку інтелектуальних здібностей : увага, уважність, спостережливість / Арістов, В. // Психолог. – 2007. - № 18-19. – С. 25-34 3. Бажанюк, В.С. Системний підхід при вивченні особливостей розвитку науково-обдарованої молоді /В.С.Бажанюк //Обдарована дитина. – 2010. -№3. – с. 2-8. 1. Апостолова Г. Робота з обдарованими дітьми // Обдарована дитина. – 2006. - №1. 4. Баришполь С. Структура психологічного супроводу обдарованої дитини // Шкільному психологу усе для роботи. – 2010. - №8(20). – с.7. 5. Бойко, Т. Робота з обдарованими дітьми / Т. Бойко// Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. - № 12. – С. 9 6. Бухлова Н. Організація індивідуального освітнього маршруту філологічно обдарованого учня. //Школа. – 2012. - №7(79). – с. 17-19 7. Гандрабура, Л. Робота з обдарованими учнями // Школа. – 2012. - №10(82). – с.28. 8. Ганзикова Г.С. От творческого чтения к творческой личности //Современная библиотека -2010.-№8 С.94-95 9. Гащенко, Л. Система роботи з обдарованими школярами /Л.Гащенко //Завуч. – 2011. – №25(463). – с. 24-28 10. Гендина Н.И. Формирование информационной культури личности в библиотеках и общеобразовательних учреждениях: учебно-методическое пособие /Н.И.Гендина и др.- М.: Шк.библ-ка,2002,-288с. 11. Денисюк, Л. Ефективний проект «Творча вітальня» : з досвіду роботи з обдарованими дітьми / Л. Денисюк // Дивослово. – 2007. - № 9. – С. 38-42 12. Дмитришин, Г. Сучасні діти, які вони? / Г. Дмитришин // Початкова ш Карабаєва І. Комплексний підхід у вивченні обдарованих дітей старшого дошкільного віку // Обдарована дитина. – 2008. - №8. – с. 23-29. 13. Карпенко Н. Розуміння батьками проявів дитячої обдарованості як творчий процес // Обдарована дитина. – 2008. - №8. – с. 45-55. 14. Кондратенко Л. Сім’я в долі обдарованої особливості (протидія як механізм саморозвитку) // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. - №10(79). – с.78-79. кола. – 2005. - № 4. – С. 37-39 15. Дмитревич Л. Виявлення, розвиток та підтримка обдарованих дітей. //Школа. – 2011. - №9(69). – с. 20-23. 16. Доротюк В. Індивідуальна своєрідність творчо обдарованої дитини // Обдарована дитина. – 2000. - №1. – с. 15-18. 17. Дурицька Є. Формування позитивного мислення учня. Робота з талановитими і творчо обдарованими дітьми // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. - №1(481). – с.26-56.(вкладка «Практики для практики».) 18. Карпенко Н. Розуміння батьками проявів дитячої обдарованості як творчий процес // Обдарована дитина. – 2008. - №8. – с. 45-55. 19. Кондратенко Л. Сім’я в долі обдарованої особливості (протидія як механізм саморозвитку) // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. - №10(79). – с.78-79. 20. Порох Л., Осінна Н. Робота зі здібними та обдарованими дітьми: організаційно-управлінський аспект. //Рідна школа. – 2011. – Березень. – с. 39-43. 21. Принципи, за якими можна створити програму для розвитку обдарованості дитини // Обдарована дитина. – 2004. - № 5. – С. 7-10 [проблеми обдарованих дітей] 22. Федоренко, В. Організація роботи з науково обдарованими дітьми : деякі практичні аспекти керівництва учнівськими дослідницькими роботами / В. Федоренко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 5. – С. 15-23 23. Фоміна О. Проектна діяльність як метод роботи з обдарованими дітьми. // Школа. – 2010. – №9(57). – с. 85-95. 24. Хмеляр, І. Розвиток творчих здібностей учнів / І. Хмеляр // Завуч. – 2005. - № 11. – С. 3-6