Розробка презентації "Корекційна складова особистісного та соціального супроводу учня, який навчається в інклюзивному класі"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Обухова 291.jpg

Діяльність соціального педагога в умовах інклюзивної освіти

Содержание

Назва закладу

Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат "Джерело" Запорізької обласної ради
2015-2016 навчальний рік

Автор:

Обухова Наталія Олександрівна - соціальний педагог

Тема презентації

"Корекційна складова особистісного та соціального супроводу учня, який навчається в інклюзивному класі"

Мета:

Методична допомога соціальним педагогам та фахівцям з даної тематики, стисле виокремлення організації діяльності та виокремлення суті супроводу психологічною службою школи-інтернату дитини в умовах інклюзивної освіти.

Клас:

Педагоги та учні класів з інклюзивною формою навчання,

Практична значущість:

надання власного досвіду та розробок з метою ефективного соціально -психологічного супроводу учня та сім'ї, стисла систематизація основних знань, понять з інклюзії, напрямків, форм та методів роботи, аналіз ефективності результатів власної діяльності ,

"Корекційна складова особистісного та соціального супроводу учня, який навчається в інклюзивному класі".

Вступ
Інклюзивна освіта спрямована на реалізацію права дітей з ООП на освіту за місцем проживання, сприяння їх соціалізації в загальноосвітньому просторі та інтеграції в суспільство із залученням батьків до участі в навчально-виховному процесі.

Мета психолого-педагогічної допомоги дітям з комплексними порушеннями:
1. Соціальна адаптація, розширення сфери їх життєдіяльності, оволодіння життєво-необхідними уміннями та навичками;
2. Оволодіння змістом навчальних програм, частіш за все індивідуальних, складених з урахуванням специфіки порушень та рівня психофізичного розвитку дитини;
3. Психологічна та методична підтримка батьків.

Психологічна служба в умовах інклюзивної освіти: нормативні документи:
1. Лист Міносвіти від 26.07.12р. № 1/9-529 «Про організацію психологічного та соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання (Б.М. Жебровський).
2. Рекомендації Міністерства освіти і науки України до організації навчально-виховного процесу учнів з ООП загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 н.р. (О.В. Дерев'янко).

Алгоритм діяльності психологічної служби в умовах інклюзивної освіти:
1. Ознайомлення з особовою справою дитини, історією та особливістю протікання захворювання, співбесіда з представником психолого-медико-педагогічної консультації.
2. Бесіда з дитиною та її батьками.
3. Оцінка освітнього середовища, визначення відповідності до потреб та можливостей дитини. Надання рекомендацій щодо здійснення організаційних, функціональних, методичних змін.
4. Вивчення індивідуальних особливостей та психічного розвитку дитини.
5. Проведення психолого-педагогічного консиліуму.
6. Проведення зустрічі з батьками, учнями, педагогічним колективом.
7. Проведення психо-корекційної освіти.
7. Проведення психо-корекційної освіти.
8. Відстеження соціально-психологічного клімату в колективі та статусу дитини в групі.
9. Сприяння соціальній інтеграції дитини – залучення в позашкільну та позакласну діяльність.
10. Моніторинг рівня адаптованості та інтегрованості учня, адаптація відповідних індивідуальних програм, планів.

Завдання:
Створення мотивації на пізнання самого себе та розвиток кращого розуміння самого себе.
Формування уміння орієнтуватися в новому соціальному середовищі, навичок безпечної поведінки.
Формування життєвих навичок, які сприяють самореалізації.
Розвиток творчого мислення.
Сприяння розвитку розумової діяльності та пізнавальної активності.
Навчання дитини виконувати основні розумові понятійні операції.

План роботи психологічної служби:
1. Спостереження за дитиною в динаміці.
2. Здійснення соціально-педагогічного супроводу розвитку особистості.
3. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам.
4. Консультування з питань актуального психічного розвитку.
5. Організація просвітницької роботи для батьків.
6. Комплексна реабілітація та забезпечення всебічного розвитку особистості учня, розвиток окремих сторін психофізичної діяльності.

Корекційно-розвивальна робота (КРР) як складова інклюзивного навчання
Корекційно-розвивальна робота (КРР)(засоби педагогічного процесу):
1. Зміст педпроцесу.
2. Методика навчання.
3. Організаційні форми.

Компенсація – відновлення недорозвинених чи порушених психічних функцій, використовуючи збережені чи перебудовуючи частково порушені функції.

КРР в інклюзивній школі:
Потреби
Навчальні можливості дитини
ЗАР (зона актуального розвитку)
ЗНР(зона найближчого розвитку
Допоміжні навчальні технології
Модифіковані методики
Адаптовані елементи методик

Наочність, дидактичні матеріали навчання
Організація місця роботи

Головна мета КРР – предмет корекції
Здійснюється через пошук спеціальних шляхів організації педагогічного процесу:
- добір відповідних методичних засобів;
- зміст навчання;
- показники результативності.

Умови для засвоєння програмного матеріалу:
Визначення оптимальної форми роботи (групова, підгрупова, індивідуальна);
Типу уроку та його структури;
Забезпечення учня необхідним навчальним матеріалом, інструментами тощо.

Соціальність учня в умовах інклюзивної освіти як складова діяльності соціального педагога.
Інклюзивна освіта спрямована на реалізацію права дітей з ООП на освіту за місцем проживання, сприяння їх соціалізації в загальноосвітньому просторі та інтеграції в суспільство із залученням батьків до участі в навчально-виховному процесі.
Інклюзивний освітній простір дає змогу для розвитку соціальності в дитини з ООП.

Висновок: Інклюзивна освіта спрямована на реалізацію права дітей з ООП на освіту за місцем проживання, сприяння їх соціалізації в загальноосвітньому просторі та інтеграції в суспільство із залученням батьків до участі в навчально-виховному процесі.
Ефективність корекційної роботи - Вибір форми проведення занять - Визначення тривалості та режиму занять - Підбір, комплектація груп - Оптимальне вирішення організаційних питань усіма членами команди.
Розвиток соціальності учнів – процес спрямованої, закономірної, позитивної зміни особистості, набуття нею соціального досвіду, удосконалення соціально значущих якостей, розвиток соціально емоційних реакцій, людських цінностей за допомогою послідовного впровадження соціально-педагогічних форм, методів та способів.
Важливу роль відіграють не стільки методи, а сама особистість вчителя (сукупність соціальних, емоційно-вольових і особистісних якостей педагога, його активну позицію.
Все те слугує єдиній меті – забезпеченню якості життя дитині з ООП в умовах інклюзії.

Рекомендації вчителям:
1. На уроках надавти учню зразок для виконання завдань. Алгоритм, який закріплюється стає нормою поведінки, дитина його інтеріоризує. Продовжувати формувати та закріплювати навички саоорганізації.
2. Заохочувати позитивну соціальтну реалізацію через створення «ситиуації успіху».
3. Продовжувати формувати понятійного мислення, збільшення та практичне закріплення активного словнику.
4. Підтримання позитивної соціальної позиції, підкріплену соціально значущими діями, обовязками, корисними для класного колективу, покращщеня соціальної позиції дитини в колективі.

Рекомендації батькам:
1. Емоційна, духовна підтримка, близькість, інтерес до внутрішнього сприйняття дитиною оточуючої дійсності. «Розповідь про відчуття», - приємна родинна традиція, щоб дитина встановила міру довіри до батьків, могла ділитися та краще себе розуміти.
2. Участь разом з дитиною у спільному активному відпочинку на вихідні дні.
3. Ділитися з дитиною своїм емоційним досвідом «Як я був дитино, я відчував…», - дає змогу дитині краще зрозуміти батьків, сприймати від них різну інформацію.


Презентація "Корекційна складова особистісного та соціального супроводу учня, який навчається в інклюзивному класі".

Презентація "Корекційна складова особистісного та соціального супроводу учня, який навчається в інклюзивному класі"


Список використаних джерел:

1. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012р. №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» [Електронний ресурс] / - // СтудопедиЯ: [сайт]. – Режим доступу: http://studopedia.ru/16_77120_list-ministerstva-osviti-i-nauki-ukraini-vid-r---pro-organizatsiyu-psihologichnogo-i-sotsialnogo-suprovodu-v-umovah-inklyuzivnogo-navchannya.html, вільний. – Назва з екрану.

2. Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник:/заг.ред.д.п.н., професора Колупаєвої А.А..-К: «А.С.К.», 2012.-308с.

3. Особливості розвитку соціальності школярів в умовах інклюзивної освіти / О.І. Рассказова, док.пед.наук, Н.В.Тарасенко, к.п.наук, Харківська гум.пед.академія, Ж. Дитина з особливими потребами» №4(4) квітень 2015.
4. Рекомендації Міністерства освіти і науки України «Про організацію НВП для учнів з ООП загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/16 н.р.

5. «Інклюзивна освіта – освіта для всіх» УДК 376.1-056.36. Тамара Сак, Раду Процак «Індивідуальний навчальний план учня з ООП в інклюзивному класі», 2010.