Тезаурус тренінгу "Створення електронного портфоліо фахівця"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Dreamweaver (Дрімвівер)

- візуальний HTML-редактор компанії Adobe. Спочатку розроблений і підтримувався компанією Macromedia, аж до 8-ї версії (2005 рік). Наступні версії, починаючи з Dreamweaver CS3 (2007), випускає Adobe.

HTML

(від англ. HyperText Markup Language - «мова гіпертекстової розмітки») - стандартизована мова розмітки документів у Всесвітній павутині. Більшість веб-сторінок містять опис розмітки на мові HTML (або XHTML).

Microsoft Office

– це офісний пакет, набір застосунків, створених корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows і Apple Macintosh. До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, базами даних тощо.

Microsoft Office Excel

– це табличний процесор. Підтримує всі необхідні функції для створення електронних таблиць будь-якої складності.

Microsoft Office PowerPoint

– програма для створення та демонстрації презентацій.

Microsoft Office Word

– це текстовий процесор. Дозволяє підготувати документи будь-якої складності.

Адресний пошук

- процес пошуку документів за чисто формальними ознаками, вказаними в запиті. Для здійснення необхідні наступні умови: наявність у документа точної адреси; забезпечення строгого порядку розташування документів в сховищі системи. Адресами документів можуть бути адреси веб-серверів и веб-сторінок та елементи бібліографічного запису, та адреси збереження документів у сховищі.

Антивірусні програми

– службові комп’ютерні програми, які призначені для захисту даних і пристроїв комп’ютера від шкідливих програм.

Апаратна складова інформаційної системи

– комплекс технічних засобів, що включає пристрої опрацювання і зберігання даних, пристрої введення і виведення, засоби комунікацій.

Архівація

– процес створення копій даних за допомогою спеціальних про грам, що можуть використовувати стиснення даних.

База даних

— сукупність взаємопов'язаних даних, організованих згідно зі схемою бази даних так, щоб з ними міг працювати користувач.

Блог

- особистий щоденник в мережі Інтернет, в якому автор регулярно розміщує інформацію, що цікавить його, а також особисті переживання, коментарі і спостереження.

Блог

- поповнювана через веб-інтерфейс колекція записів.

Блогер

- людина, яка веде блог.

Браузер

– спеціальна програма, призначена для перегляду веб-сторінок.

Вард Канінгем

– американський програміст, який у 1995 році створив перший сайт на основі технології ВікіВікі.

Веб 1.0

- перехід від простого розміщення документів у вигляді фалів до створення сайтів на основі програмного забезпечення та баз даних. До Веб 1.0 відносять такі сервіси: електрона пошта, пошукові системи та каталоги, чати, ICQ, Skype та інші.

Веб-сайт

— в комп'ютерній мережі об'єднана під однією адресою (доменним ім'ям або IP-адресом) сукупність документів приватної особи або організації.

Веб-сайт

група веб-сторінок, що взаємопов’язані гіперпосиланнями, об’єднані спільною тематикою та належать певному власнику.

ВікіВікі

– це колекція пов’язаних між собою гіпертекстових записів.

Всесвітня павутина

– служба Інтернету, яка надає доступ до електронних гіпертекстових документів.

Всесвітня павутина, WorldWideWeb

– служба Інтернету, яка надає доступ до електронних гіпертекстових документів.

Геосервіс

- сервіси мережі Інтернет, які дозволяють знаходити, відзначати, коментувати, постачати фотографіями різні об'єкти в будь-якому місці на зображенні Земної кулі з досить високою точністю.

Гіперпосилання

– активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину.

Гіпертекст

– документ, що містить спеціальні посилання на інші документи або на інші місця цього самого документа.

Глобальна мережа

– мережа, яка об’єднує комп’ютерні мережі та окремі комп’ютери, що розміщені в різних частинах світу.

Головна або домашня сторінка

– веб-сторінка, яка призначена для початку перегляду сайту.

Графічний редактор

– прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє створювати і редагувати зображення за допомогою комп'ютера.

Діаграма

– це графічне зображення, що наочно у вигляді певних геометричних фігур показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються.

Документальний пошук

- процес пошуку в сховищі інформаційно-пошукової системи первинних документів або у базі даних вторинних документів, які відповідають запиту користувача. Є два види документального пошуку: бібліотечний, спрямований на знаходження первинних документів; бібліографічний, спрямований на знаходження відомостей про документи, представлені у виді бібліографічних записів.

Електронна пошта, E-mail

– служба Інтернету, що надає можливість надсилати електронні листи від користувача-відправника одному чи групі адресатів.

Електронне видання

- електронний документ (група електронних документів), який пройшов редакційно-видавничу обробку, призначений для розповсюдження в незмінному вигляді та має вихідні дані.

Електронне портфоліо бібліотекаря

– це веб-ресурс, сайт бібліотекаря, який відображає індивідуальність і професійні досягнення власника.

Електронне портфоліо

- форма представлення діяльності працівника шкільної бібліотеки, виконана за допомогою будь-якої комп’ютерної програми: PowerPoint, Publisher, Dreamweaver або яких-небудь конструкторів сайтів.

Ермініс (ер-ми-нис)

- соціальний сервіс за допомогою якого користувачі можуть компілювати на одній веб-сторінці "збірну солянку" з різноманітних елементів (minis) інших соціальних сервісів.

Ефективність

- орієнтація на досягнення нового якісного рівня розвитку; оптимального використання можливостей.

Запит

- це формалізований засіб вираження інформаційних потреб користувачем системи.

Засоби для зберігання закладок

- засоби для зберігання посилань на веб-сторінки, які Ви регулярно відвідуєте.

Захищеність інформаційної системи

- здатність системи протистояти несанкційованому доступу до конфіденціальної інформації, її перекрученню або руйнуванню. Розрізняють два аспекти захищеності: технічний захист (властивість недоступності) та соціальну захищеність (властивість конфіденціальності).

Інтерактивна взаємодія

- це діалог користувача з програмою. Чим більше існує можливостей керувати програмою, чим активніше користувач бере участь у діалозі, тим вище інтерактивність.

Інтерактивна інформаційна система

- інформаційно-обчислювальна система, в якій передача и обмін інформацією відбувається в режимі діалогу.

Інтернет

– найбільша та найвідоміша з глобальних мереж, що об’єднує комп’ютери і комп’ютерні мережі на основі протоколів ТСР/ІР.

Інтернет сервіси

- сервіси, що надаються в Інтернеті користувачам, програмам, системам, рівням, функціональним блокам.

Інтерфейс користувача ́ (дружній інтерфейс)

- засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою.

Інтерфейс користувач

- сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах і.к. реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їх розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.

Інформаційна безпека

- стан захищеності інформаційного середовища суспільства, який забезпечує її формування, використання і розвиток в інтересах громадян, організації, держави. Інформаційна безпека має три основні складові: конфіденціальність (захист чуттєвої інформації від несанкційованого доступу); цілісність (захист точності і повноти інформації та програмного забезпечення); доступність (забезпечення доступності інформації та основних послуг для користувача в потрібне для нього часу).

Інформаційна грамотність (ІГ)

– це вміння формулювати інформаційні потреби, запитувати, шукати, відбирати, оцінювати і інтерпретувати інформацію, в якому б виді вона не була представлена. ІГ включає: вміння формулювати інформаційні потреби; здійснювати пошук інформації, в том числі автоматизований; проводити її відбір і аналіз; оцінювати та інтерпретувати інформацію; ефективно використовувати в навчальній і професійній діяльності.

Інформаційна культура

- оптимальні засоби і навички збереження, пошуку, одержання і обробки даних в сучасному інформаційному середовищі: від роботи з бібліотечними каталогами до використання Інтернет - ресурсів.

Інформаційна культура

- рівень знань, який дозволяє людині вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, приймати участь в його формуванні та сприяти інформаційній взаємодії.

Інформаційна культура людини

– система знань, умінь і досвіду людини, яка дає змогу їй вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі та свідомо здійснювати свою інформаційну діяльність.

Інформаційна культура особистості

представляє сплав інформаційного світогляду, т. т. системи поглядів людини на світ інформації, інформаційної грамотності і грамотності в області інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформаційна мережа

- мережа, призначена для обробки, збереження і передачі даних. Інформаційна мережа складається з абонентських і адміністративних систем; комунікаційної мережі, яка зв’язує їх. В залежності від відстані між абонентськими системами, інформаційні мережі поділяються на глобальні, територіальні та локальні. Розрізняють універсальні та спеціалізовані інформаційні мережі.

Інформаційна послуга

- здійснення певного технологічного процесу науково-інформаційної діяльності й доведення отриманого кінцевого результату до споживачів задля задоволення їхніх інформаційних потреб.

Інформаційна послуга

- послуга, зорієнтована на задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом надання інформаційних продуктів.

Інформаційна система

- в моделі OSI - сукупність, яка складається з одного або декількох комп’ютерів, відповідних засобів програмування, операторів, фізичних процесів, засобів телекомунікації та інших, утворюючих автономне ціле, здатний здійснювати обробку даних або передачу даних.

Інформаційна система

– сукупність взаємопов’язаних елементів, що утворюють єдине ціле і призначені для реалізації інформаційних процесів.

Інформаційне забезпечення

- інформація, знайдена в ході робіт по задоволенню інформаційних потреб користувача і представлена в виді зручному для користувача.

Інформаційне наповнення

- тексти, графіка, мультимедіа та інше інформаційно значиме наповнення інформаційної системи. Суттєвими параметрами інформаційного наповнення є його об’єм, актуальність і релевантність. В мережі Інтернет інформаційне наповнення організується у виді веб-сторінок засобами мови гіпертекстової розмітки.

Інформаційне суспільство

- етап переходу до нового перспективного стану свого соціально-економічного і науково-технічного розвитку – до суспільства знань, в якому головним джерелом існування і розвитку, основним ресурсом функціонування і рушійною силою прогресивних перетворень стануть знання, які накопичило і продовжуватиме накопичувати людство і які будуть ефективно використовуватись практично усіма підсистемами суспільства, переважною більшістю його членів для розв’язання своїх повсякденних і перспективних завдань.

Інформаційний запит

- у вузькому розумінні - вхідне повідомлення в автоматизовану систему, яку містить вимоги на видачу інформації.

Інформаційний запит

- у широкому розумінні - текст, який передає інформаційні потреби.

Інформаційний масив

- сукупність зафіксований інформації, призначена для збереження і використання та розглядається як єдине ціле. Інформація може бути зафіксована в виді публікацій, звітів, електронних записів, микрокопій, тощо.

Інформаційний пошук

- значна міждисциплінарна область науки, яка знаходиться на перехресті когнітивної психології, інформатики, інформаційного дизайну, лінгвістики, семіотики, та бібліотечної справи.

Інформаційний простір

- сукупність банків і баз даних, технологій їх супроводження та використання, інформаційних телекомунікаційних систем, які функціонують на основі загальних принципів і забезпечують: інформаційну взаємодію організацій та громадян; задоволення їх інформаційних потреб. Основними компонентами інформаційного простору є: інформаційні ресурси, засоби інформаційної взаємодії та інформаційна інфраструктура.

Інформаційний супровід

- варіант інформаційного забезпечення, який застосовується при формуванні та реалізації різного роду програм, науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт.

Інформаційні запити

- слова, за якими користувач шукає необхідну йому інформацію в пошуковій системі. (Наприклад, «розробка логотипу», «дизайн візитки», «розробка сайту» тощо).

Інформаційні потреби

- потреби, що виникають, коли мета, яка стоїть перед користувачем в процесі його професійної діяльності або в його соціально-побутовій практиці, не можуть бути досягнуті без залучення додаткової інформації.

Інформаційні процеси

– процеси збирання, зберігання, передавання, опрацювання і захисту повідомлень.

Інформаційні технології

– сукупність засобів і методів, які використовуються для реалізації інформаційних процесів: збирання, зберігання, передавання, опрацювання і захисту повідомлень.

Інформаційні технології, ІТ, інформаційно-комунікаційні технології

– сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів.

Інформаційно-комунікаційні технології

– інформаційні технології з широким застосуванням комп’ютерів, комп’ютерних мереж та інших засобів зв’язку.

Інформаційно-пошукова система

- система, яка виконує функції: збереження великих обсягів інформації; швидкого пошуку інформації, яка потрібна; додавання, видалення і зміни інформації, що зберігаємо; вивода інформації в зручному для людини виді. Розрізняють: автоматизовані, бібліографічні, діалогові, документальні та фактографічні інформаційно-пошукові системи.

Інформація

- відомості про осіб, предмети, факти, події, явища та процеси незалежно від форми подання.

Інформація

– новини, нові факти, відомості про об’єкти і явища навколишнього світу, їхні властивості, які підвищують рівень обізнаності людини.

Карти знань

- спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем.

Комп’ютеризація

- це процес розвитку та впровадження комп’ютерів, що забезпечують автоматизації інформаційних процесів і технологій в різних сферах діяльності людини.

Комп’ютерна мережа

– сукупність комп’ютерів та інших пристроїв з відповідним програмним забезпеченням, з’єднаних каналами передавання даних.

Комп’ютерна програма

– набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражений у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об’єктному кодах).

Комп’ютерні віруси

– шкідливі програми, здатні до само розмноження і виконання несанкціонованих деструктивних дій на ураженому комп’ютері.

Компоненти ІК

– це культура комунікативна, мовна, книжкова і читацька, інтелектуальна (розумової праці), інформаційно-технологічна, інформаційно-правова, світоглядна (знання законів розповсюдження інформації, інформаційних потреб особистості та засобів їх задоволення, психофізіологічних особливостей сприйняття і розуміння інформації, розуміння ролі інформації в суспільстві), моральна, бібліографічна.

Комп'ютерна презентація

– набір кольорових карток-слайдів спеціального формату з лаконічною інформацією на певну тему, зручний інструмент, за допомогою якого можна наочно і в інтерактивній формі донести до глядача інформацію. Слайди можуть містити тексти, малюнки, діаграми, автофігури та будь-яку іншу графічну інформацію, ефекти анімації та звукові ефекти, озвучення слайдів тощо.

Комунікаційні служби

– служби, що забезпечують спілкування людей у мережі Інтернет.

Користувач інформаційної системи

- особа, група осіб або організація, що користується послугами інформаційної системи для одержання інформації або рішення інших задач. Локальна мережа – мережа, яка з’єднує пристрої, що розташовані на невеликій відстані один від одного, як правило, в межах однієї або кількох сусідніх будівель.

Метод оцінки

– спосіб визначення вартості об’єкта оцінки, послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід.

Операційна система

– комплекс про грам, що забезпечує керування роботою пристроїв комп’ютера та обмін даними між ними; зберігання даних в оперативній пам’яті і на зовнішніх носіях; виконання інших програм; розподіл ресурсів комп’ютера між окремими програмами, що працюють одночасно; організацію обміну даними між користувачем і комп’ютером.

Офісний пакет

– сукупність програм (додатків) універсального цільового призначення з уніфікованим інтерфейсом, які дозволяють виконувати роботу з обробки інформації та спрямована до всіх категорій користувачів.

Офісний пакет

– це набір застосунків, націлених на роботу з електронною документацією. Компоненти офісних пакетів розповсюджуються, як правило, разом, мають схожий інтерфейс і мають добре розвинену схему взаємодії один з одним.

Панорама

- соціальний сервіс Інтернету, який дозволяє позначати свої фотографії тегами і прив'язувати їх до карт Гугла і Землі, публікувати коментарі.

Планування

— це вид діяльності, пов'язаний зі складанням планів.

Повнотекстова база даних

- текстова база даних, що містить повні тексти документів.

Портфоліо бібліотекаря

– це спосіб фіксації, накопичення матеріалів, які демонструють рівень професіоналізму бібліотекаря та вміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності. Портфоліо бібліотекаря показує рівень підготовленості бібліотекаря і рівень активності у всіх видах професійної діяльності.

Пошук інформації

- процес виявлення в масиві інформації записів, які задовольняють раніше визначеній умові або запиту. ІП розглядає пошук інформації в документах, пошук самих документів, вилучення метаданих з документів, пошук тексту, зображень, відео і звуку в локальних реляційних базах даних, в гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні Інтранет - системи.

Пошук інформації

- процес виявлення у великій кількості документів (текстів) усіх тих, які присвячені вказаній темі (предмету), задовольняють раніше визначеним умовам пошуку (запиту) або містять необхідні (що відповідають інформаційним потребам) факти, відомості, дані.

Пошукові служби

– служби Інтернету, що надають засоби зручного пошуку веб-сторінок з потрібними даними.

Прикладне програмне забезпечення

– програми, що призначені для реалізації конкретних задач опрацювання даних, які користувач розв’язує в ході своєї діяльності.

Програмне забезпечення

- (ПЗ; англ. software) — всі програми, якими забезпечена комп'ютерна система; розрізняють системне програмне забезпечення (зокрема, операційна система, транслятори, редактори, графічний інтерфейс користувача) та прикладне програмне забезпечення, що використовується для виконання конкретних завдань, напр., статистичне п.з.

Програмне забезпечення (ПЗ)

– програмна складова комп’ютера, поділяється на системне програмне забезпечення, системи програмування та прикладне програмне забезпечення.

Процес пошуку

включає послідовність операцій, спрямованих на сбір, обробку і надання необхідної інформації зацікавленим особам. Пошук інформації складається з чотирьох етапів: визначення (уточнення) інформаційних потреб і формулювання інформаційного запиту; визначення сукупності можливих держателів інформаційних масивів (джерел); вилучення інформації з виявлених інформаційних масивів; ознайомлення з одержаною інформацією та оцінка результатів пошуку.

Семантичний пошук

- процес пошуку документів за їх змістом. Умови: переклад змісту документів і запитів з природної мови на інформаційно-пошукову мову та складання пошукових зразків документу і запиту.

Системи опрацювання текстів

– прикладні програми, які призначені для створення й опрацювання текстів.

Системне програмне забезпечення

– вид програмного забезпечення, яке призначене для керування роботою складових комп’ютера та обміном даними між ними, діагностування та усунення недоліків у роботі комп’ютера, автоматизації процесу обробки даних, організації обміну даними між користувачем і комп’ютером.

Сон-лайн офіси

- інтегровані сервіси Інтернет, орієнтовані на організацію спільної роботи з текстовими, табличними документами, планувальниками, іншими корпоративними завданнями.

Соціальна сага

- відеосервіс, за допомогою якого користувачі можуть додавати власні відеоісторії, тим самим, змінюючи і розгалужений хід сюжету.

Соціальні мультимедійні сервіси

- засоби мережі Інтернет, які дозволяють безкоштовно зберігати, класифікувати, обмінюватися цифровими фотографіями, аудіо- і відеозаписами, текстовими файлами, презентаціями, а також організовувати обговорення ресурсів.

Соціальні пошукові системи

- це системи, які дозволяють користувачам самим визначати в якому напрямку вести пошук, які сайти переглядати перш за все, на які слова звертати першочергову увагу і яким чином представляти знайдені результати.

Сторінки Вікі-сайту

– це статті, вміст яких представляє собою текст, в якому можна використовувати прості елементи спеціальної вікі-розмітки.

Табличний процесор

– Електронні таблиці або Табличний редактор - клас застосунків для роботи з даними, що сформовані в таблиці. Спочатку електронні таблиці дозволяли обробляти виключно двомірні таблиці, передусім з числовими даними, але потім з'явилися продукти, що крім цього мали можливістю з'єднувати кілька таблиць для спільної роботи і обробки, включати текстові, графічні і інші мультимедійні елементи. Інструментарій електронних таблиць включає потужні математичні функції, що дозволяють вести складні статистичні, фінансові та інші розрахунки. Часто електронні таблиці включають вбудовану скриптову мову програмування для автоматизації типових робіт.

Текстовий процесор

– англ. wordprocessor - комп'ютерна програма - застосунок, текстовий редактор з розширеними можливостями для комп'ютерної підготовки повноціних документів, від особистих листів до офіційних паперів.

Тім Ореллі

– засновник комп’ютерного видавництва Ореллі. Автор статті «Що таке Веб 2.0?».

Файл

– упорядкована сукупність даних на зовнішньому носієві, що має ім’я і яку операційна система опрацьовує як єдине ціле.

Фактографічний пошук

- процес пошуку фактів, які відповідають інформаційному запиту. До фактографічних даних відносяться відомості, вилучені з документів, як первинних, так і вторинних та одержані безпосередньо з джерел їх виникнення. Розрізняють два види: документально-фактографічний, який полягає в пошуку в документах фрагментів тексту, що містять факти; фактологічний (опис фактів), припускає створення нових фактографічних описів у процесі пошуку шляхом логічної переробки знайденої фактографічної інформації.

Флікр

- соціальний сервіс, призначений для зберігання і подальшого особистого або спільного використання цифрових фотографій.

Форум

– довготривала (постійно діюча) телеконференція, в ході якої співрозмовники надсилають і читають текстові повідомлення у зручний для них час.

Цифрові освітні ресурси

- це представлені в цифровій формі фотографії, відеофрагменти, статичні і динамічні моделі, об'єкти віртуальної реальності і інтерактивного моделювання, картографічні матеріали, звукозаписи, символьні об'єкти і ділова графіка, текстові документи і інші учбові матеріали, необхідні для організації учбового процесу.

Цифрові освітні ресурси

- це представлені в цифровій формі фотографії, відеофрагменти, статичні і динамічні моделі, об'єкти віртуальної реальності і інтерактивного моделювання, картографічні матеріали, звукозаписи, символьні об'єкти і ділова графіка, текстові документи і інші учбові матеріали, необхідні для організації учбового процесу.

Ютьюб

- соціальний сервіс, призначений для зберігання, перегляду та обговорення цифрових відеозаписів.