Портфоліо Шевченко Катерини з теми " Геоморфологічна будова України"

Материал из ЗапоВики
Версия от 13:27, 2 декабря 2013; Dominic28 (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Шевченко Катерина Василівна

Назва проекту

Геоморфологічна будова України

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія України

Вік учнів, клас

8 клас. 14 років

Стислий опис проекту

Урок вивчення нового матеріалу. Форма уроку – шкільна лекція. Учні записують, ведуть діалог, слухають музику, креслять схеми.

Питання проекту

Ключове питання

Геоморфологічна будова є результат дії внутрішніх чи зовнішніх сил Землі?

Тематичні питання

  • Які форми геоморфологічної будови є в Україні?
  • Як внутрішні сили вплинули на рельєф, як зовнішні сили вплинули на рельєф?
  • Які є групи форм рельєфу за походженням?


Змістові питання

  • Проаналізувати карту «Геоморфологічна будова України».
  • Дослідити поширення різних форм рельєфу.
  • Які закономірності у поширенні форм рельєфу ви виявили?
  • Визначити. як утворилися і поширюються форми рельєфу в Запорізькій області.


План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

  • Вивчити геоморфологічну будову України, форми рельєфу, проаналізувати їх поширення та утворення, проаналізувати тематичну карту.
  • Розвивати вміння слухати, аналізувати, робити висновки, працювати з різними джерелами знань.
  • Виховувати естетичне сприйняття довкілля, інтерес до пізнання природи України.

Діяльність вчителя

Діяльність вчителя протягом реалізації проекту можна умовно розділити на 3 етапи:

1 Підготовчий. 2. Основний етап 3. Підсумковий.

1. Підготовчий етап.

Керівник проекту

• Розробляє план вивчення теми: обирає тему проекту, формулює питання, ставить цілі та завдання; створює план реалізації проекту.

• Готує стартову презентацію, за допомогою якої знайомить учнів з ключовим та тематичними запитаннями, завдання для груп.

• Проводить опитування за допомогою онлайн-опитувальника, відповіді опрацьовує за допомогою Excel та результати представляє у вигляді діаграм.

• Знайомить учнів з особливостями та перевагами методу проектів, використовуючи при цьому матеріали інформаційного буклету « Метод проектів »

• Розробляє критерії оцінювання учнівської роботи, матеріали для здійснення формуючого оцінювання.

• Готує добірку тематичних інтернет-ресурсів, які можуть бути використані учнями під час реалізації проекту.

• Готує пам'ятки та рекомендації, які допоможуть учням успішно працювати над реалізацією проекту.

• Ознайомлює учнів з планом реалізації проекту, демонстрирует стартовую презентацию.

2. Основний етап.

• Організовує об’єднання учнів у групи.

• Проводить організаційне заняття, на якому ознайомлює учасників проекту із завданнями, алгоритмом роботи, інформаційними ресурсами, видами робіт та критеріями їх оцінювання (хід заняття відображено у презентації).

• З’ясовує навчальні потреби учнів (використання ЗХД, організуючої діаграми).

• Пропонує пам’ятки, які допоможуть учням у пошуках інформації в Інтернеті, роботі у групі та інші матеріали

• Здійснює формуюче оцінювання (до початку, протягом проекту, по завершенню реалізації проекту).

3. Підсумковий етап.

• Розробляє оцінювальні листи.

• Перевіряє роботи учнів.

• Організовує обговорення результатів роботи.

• Організовує захист проекту.

• Проводить рефлексію.

Діяльність учнів

• Ознайомлюються зі змістом буклету, в якому визначені переваги методу проектів.

• Вивчають правила безпечної поведінки в інтернеті та рекомендації для роботи за комп'ютером.

• Об’єднуються у групи, ознайомлюються із запропонованими завданнями, інформаційними джерелами, пам'ятками та рекомендаціями, підготованими вчителем, керівником проекту.

• Відповідають на питання онлайн-опитувальника.

• Визначають цілі та завдання, продумують алгоритм власної діяльності, визначають форму представлення дослідження

• Ознайомлюються з відеоуроком "Як створити презентацію" та критеріями оцінювання презентації.

• Здійснюють добір інформації з Інтернет – джерел, попередньо оцінюючи її.

• Виконують завдання, які спрямовані на досягнення навчальних цілей та формування навичок 21 століття.

• Створюють презентації, на яких будуть розміщувати результати дослідження.

• Здійснюють оцінку власної діяльності та діяльності в групі. Рефлексія.

• Беруть участь у захисті проекту.

Диференціація навчання

Перед початком проекту учнів об’єднаємо у різнорідні групи, що сприятиме стимуляції творчого мислення й інтенсивного обміну ідеями. У таких групах будують конструктивніші взаємини між учасниками.Учням, які мають проблеми у навчання, будуть запропоновані завдання на пошук інформації, пошук зображень, які будуть ілюструвати хід дослідження, заповнення шаблону або форми (завдання відповідного рівня складності), підготовка розповіді за організаційною діаграмою або картою знань. Для кожної групи учнів підготовані завдання з урахуванням їх здібностей та можливостей.Обдаровані -складають тексти для захисту проекта, відмічають ключові моменти, складають схеми та картограми на базі статистичних матеріалів. При створенні презентації пропонують розділи, визначають їх зміст, оформлення.

Оцінювання

На початку роботи на проектом учні заповнюють ЗХД - таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони знають, а також показують свої попередні знання щодо вивчення теми:«Геоморфологічна будова України».

Вчитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з'ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки.

Учні впродовж всього виконання проекту постійно працють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють ії.

Цей документ допомогає вчителю відслідити, як самє іде процесс навчання учнів.

До того, як учні почнуть працювати над проектом зі створення презентації та публікації вони розроблять план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження.

Впродовж роботи над проектом учні також використовують форму оцінювання, яка допомогає їм виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів.

Коли учні завершать частину дослідження, вчитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з'ясувати, чи потребують учні додаткових інструкцій.

Коли учні працюватимуть у малих группах над створення презентації, публикації для того, щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентацій та публікацій чи Контрольний список для блогів, який допомогає їм створювати таку презентацію , яка відповідає вимогам.

Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

Корисні ресурси

http://www.mon.gov.ua http://schoollib.com.ua/geografiya http://uk.wikipedia.org

Інші документи